پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امید ارجمند [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، حسین خسروی[استاد مشاور]
چکیده: هم بستگی بدون شک دستیابی به یک محصول بدون نقص در فرایندهای شکل دهی فلزات منوط به در اختیار داشتن معیار قابل استناد از حدود شکل دهی می باشد. در این پایان نامه با هدف استخراج منحنی های حد شکل دهی (FLD) برای ورق آلومینیومی AA6061-O از روش هم بستگی تصاویر دیجیتال (DIC) استفاده شد. برای این منظور تعداد 5 آزمون کشش درون صفحه ای به کمک دستگاه کشش و 5 آزمون کشش برون صفحه ای به کمک قالب کشش سنبه سرکروی طراحی و آزمون ها تا رسیدن به آستانه ی گلویی اجرا گردید. خواص مکانیکی ماده ی اولیه با اجرای آزمون های مناسب به دست آمد. کالیبراسیون متغیرهای مؤثر در روش DIC شامل: شعاع لکه، فاصله بین لکه ها و شعاع کرنش برای انتخاب مقادیر بهینه انجام گردید. برای این منظور در آزمون کشش تک‌محوره، دو طرف نمونه ها با الگوی منظم دایره ای و الگوی تصادفی اسپری شده بر سطح، مش بندی و مقدار ناهمسانگردی در جهت های °0، °45 و °90 نسبت به راستای نورد، با استفاده از روش های سنتی، DIC (مش منظم) و DIC (مش تصادفی) محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت. به کمک این مقادیر، سطح تسلیم ورق به ازای مقادیر مختلف کرنش ترسیم و نحوه ی سخت شوندگی مومسان ورق در مسیرهای مختلف بارگذاری به دست آمد. با استخراج مؤلفه‌های کرنش و نرخ کرنش برحسب زمان فرآیند، ملاک های مختلف شروع گلویی مورد بررسی و صفر شدن نسبت نمو کرنش فرعی به اصلی بر روی نوار گلویی به عنوان ملاک انشقاق کرنش انتخاب گردید. بر این اساس با ترسیم منحنی مسیر کرنش در آزمون های مختلف، مقدار حدی مشخص و FLD ورق به دست آمد. با در اختیار داشتن مقادیر کرنش حدی و استفاده از قانون جریان مرتبط با معیار تسلیم هیل 48، مقادیر تنش حدی استخراج و منحنی های تنش حد شکل دهی (SFLD) ترسیم شد. از شبیه سازی المان محدود برای بررسی و تطبیق نتایج مرتبط با مسیر کرنش و FLD تجربی استفاده شد. از نوآوری های مهم این تحقیق می‌توان به ارائه ی منحنی‌های حد شکل‌دهی به انضمام مسیر کرنش مورد استفاده، اشاره کرد که به علت وابستگی اجتناب ناپذیر FLD به تاریخچه بارگذاری دارای اهمیت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هم بستگی تصاویر دیجیتال #منحنی حد شکل دهی #شبیه‌سازی المان محدود #کشش با سنبه‌ی سرکروی #ناهمسانگردی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)