پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
احمد حدادان [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]، یاسمن دقیقی [استاد مشاور]
چکیده: اختلاط یک مرحلهی مهم در عیارگیریهای ترکیبی به خصوص در زمینه های بیوپزشکی و شیمی میباشد. در کانال هایی با ابعاد میکرومتر، عدد رینولدز خیلی کمتر از یک می باشد. بنابراین، فرآیند اختلاط در سیستم های میکرو (در غیاب هرگونه نیروی بهمزن) تنها متکی بر دیفیوژن است که معمولا به زمان طولانی برای رسیدن به نتایج مطلوب نیاز دارد و در اکثر موارد با شکست مواجه می شود. روشهایی برای افزایش اختلاط در سیستم های میکرو در نظر گرفته شده است که برخی از آنها بر مبنای هندسه های پیچیده قرار داده شده که به روشهای ساخت و تولید ویژه نیاز دارد و یا اینکه باید بخشهای مکانیکی به آن اضافه گردد. در این پژوهش به معرفی یک اختلاط کنندهی جدید میپردازیم که بر مبنای حرکت جریان به واسطهی اختلاف فشار و الکتروکنتیک با بار القایی عمل میکند. در اثر اعمال اختلاف فشار بر دو سر ورودی و خروجی کانال اصلی، دو جریان اصلی به ورودی کانال وارد می شوند. هدف این سیستم اختلاط کامل این دو سیال می باشد. کانال اصلی توسط دو کانال در اطراف خود احاطه شده ( که بطور پیوسته توسط الکترولیت پر میباشد) و میدان الکتریکی به دو طرف این کانالهای جانبی اعمال شده است. دو مانع رسانا بر روی دیوارههای بالایی این کانالهای جانبی تعبیه شده است. در آن منطقه، بر روی دیواره ی مشترک هر کدام از کانالهای جانبی و کانال اصلی، یک غشای انعطاف پذیر قرار گرفته است. این غشاها می توانند به طرف میانهی کانال اصلی حرکت کرده و نرخ جریان را کنترل و به اختلاط کمک کنند. زمانیکه میدان الکتریکی اعمال میشود، گردابههایی را از اطراف موانع رسانا القا میکند و نیرویی را به غشاها اعمال میکند که آنها را به جلو فشار میدهد. بنابراین سطح متقاطع کانال اصلی تغییر میکند. با اعمال میدان الکتریکی متغیر با زمان در سیستم، حرکت پالسی در جابجایی غشا ایجاد میشود. در این پژوهش نشان میدهیم که این حرکت باعث افزایش در فرآیند اختلاط می شود و همگنی مخلوط در خروجی مخلوط کن میکرو را بهبود میبخشد. در این پژوهش تاثیرات میدان الکتریکی، فشار اعمالی، محل و ارتفاع موانع، الاستیسیته ی غشا بر روی راندمان اختلاط را مورد بررسی قرار دادهایم. همچنین، این مخلوط کن برای یک مورد با چندین موانع رسانا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد موانع رسانا راندمان اختلاط را بهبود خواهد داد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اختلاط - الکترواسمتیک با بار القایی – میدان الکتریکی - مانع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)