پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مرتضی حجی پور [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد مشاور]
چکیده: بررسی میزان رسوبات در رودخانه ها یکی از مسائل مهم در مهندسی رودخانه می باشد. پیچیدگی پدیده انتقال رسوب باعث توسعه روش های متعددی شده است. در این پژوهش مناسب ترین روش برآورد بار معلق، بار بستر و بارکل رسوبات در رودخانه بیدواز انتخاب شده است. بدین منظور مقدار بار معلق و بار بستر رودخانه بیدواز در محل ایستگاه هیدرومتری قلعه سفید در مواقع سیلابی اندازه گیری گردید. برای نمونه برداری بار معلق از بطری نمونه برداری و برای نمونه برداری بار بستر از نمونه بردار هلی اسمیت استفاده شد. سپس مشخصات هیدرولیکی و هندسی رودخانه بیدواز اندازه گیری و محاسبه گردید. نمونه ها به آزمایشگاه مکانیک خاک ارسال و نمودار منحنی دانه بندی و میزان غلظت مواد معلق محاسبه و تعیین شد. برای محاسبه مقدار مشاهده ای بار معلق، بار بستر و بار کل رسوب از نرم افزار شرکت آب منطقه ای استفاده و تعیین شد.. از سه روش معتبر برای محاسبه میزان بار معلق ( روش های لین وکالینسک، اینشتین و چانگ، سایمونز و ریچاردسون) و از چهار روش محاسبه بار بستر(روش های شیلدز، میر-پیتر، شولکیچ و کیسی) و هفت روش معتبر برای محاسبه میزان بار کل رسوب ( روش های دوبویز، میر-پیتر، کلبی 1957، انگلند-هانسون، ایکرز-وایت، اینشتین-برون و روش اصلاح شده ی اینشتین) استفاده گردید . برای بررسی از دو روشRMSE و درصد خطای مطلق نسبی استفاده گردید. که براساس نتایج به دست آمده از مقادیر مشاهداتی و مقایسه آن با روشهای محاسباتی، روش چانگ، سایمونز و ریچاردسون با جذر میانگین مربع خطایRMSE=27/23 برای محاسبه بار معلق و روش شالکیچ با جذر میانگین مربع خطای RMSE=412/16برای محاسبه بار بستر و روش کلبی 1957 با RMSE=191.62 و روش انگلند-هانسون با RMSE=255/56 برای محاسبه بار کل پیشنهاد گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال رسوب #بار بستر #بار معلق #بار کل #رودخانه بیدواز #هلی اسمیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)