پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زینب اخوان ثالث [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی در جهان، بهینه سازی انرژی در نیروگاه های تولید برق امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیش گرمکن هوای ژانگستروم با بازیافت انرژی و پیش گرم کردن هوا، به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. بازیاب چرخان یا پیش گرمکن هوا (ژانگستروم)، یکی از مهم ترین مبدل ها جهت بازیابی و بهبود وضعیت انرژی می باشد. ژانگستروم با پیش گرم کردن هوای ورودی به بویلر به منظور بالا بردن بازدهی، در بسیاری از نیروگاه های سراسر جهان به کار می رود. در این تحقیق به منظور بررسی بهبود عملکرد ژانگستروم، مدل عددی انتقال حرارت مورد بررسی قرارگرفته است. مدل ارائه شده سه بعدی است و با توجه به تقارن موجود در هندسه، شامل قسمتی از صفحات انتقال حرارت می-باشد. مقایسه نتایج حاصل از حل عددی با نتایج واقعی در حالت پایدار، نشان می دهد که مدل ارائه شده مدل قابل قبولی می باشد. همچنین در تحلیل عملکرد گذرای این مدل، زمان عملکرد ژانگستروم تا رسیدن به شرایط پایدار بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که تطابق زمانی لازم بین قسمت های گرم و سرد برای ایجاد شرایط دینامیکی پایدار وجود دارد. بررسی رابطه بین دمای خروجی هوا و دود و سرعت چرخشی ژانگستروم به صورت منحنی هایی ارائه شده است. در پایان جهت بررسی نقش پروفیل هندسی صفحات انتقال حرارت، تحلیل مشابهی بر یکی از انواع صفحات انتقال حرارت انجام گرفته و با در نظر گرفتن تغییراتی در ضخامت و فاصله بین صفحات پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی #پیش گرمکن هوا #ژانگستروم #بررسی عددی #شرایط پایدار #سرعت چرخشی #صفحه انتقال حرارت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)