پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهدی خیرخواهان [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: رقابت برای استفاده از زمین ها در مناطق ساحلی همراه با افزایش نگرانی از تغییرات محیطی سواحل، بیشترین توجه را به سازه های ساحلی معطوف کرده است. در مهندسی سواحل و بنادر، طراحی و ساخت سازه های ساحلی که هم از نظر جذب انرژی موج و هم از نظر مقاومت در برابر شرایط امواج دریا واکنشی مطلوب داشته باشند، نگرانی اصلی است. اگرچه تنوع زیادی در طراحی سازه های ساحلی وجود دارد اما موج شکن های توده سنگی با لایه های آرمور شیب دار که از واحدهای جداگانه سنگ یا بتنی تشکیل شده اند و گاها ظاهر دانه ای یا قلوه سنگی دارند، رایج ترین نوع سازه های ساحلی هستند. در این پژوهش ابتدا به بررسی روش های محاسبه و برآورد برهمکنش امواج و آرمورهای موج شکن در تحقیقات گذشته پرداخته شده است. این روش ها شامل استفاده از کدهای متن باز یا نرم افزارهای مرتبط می باشد که از میان این روش ها به منظور بررسی جابه جایی ها و رویدادهای پیش رو در برخورد امواج و واحدهای آرمور، به مدل سازی عددی در نرم افزار Ansys پرداخته شده است. این نرم افزار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش کوپل نیروهای وارد شده از محیط سیال به محیط جامد و سازه نتایجی از جمله تغییرشکل های کلی، تنش و کرنش های سطحی معادل و سرعت و شتاب آرمورها را شامل می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از بیشترین تغییرشکل های کلی برابر 18/0 نانومتر، بیشترین تنش معادل برابر 2307 پاسکال برای بحرانی ترین آرمور و همچنین شناخت عوامل موثر در برخورد و تعامل سیال و سازه، سناریویی با هدف برآورد میزان جابه جایی و تخریب، بررسی شد تا بتوان از این نتایج در چینش درست، برآوردهای دقیق طراحی و شرایط بهره برداری آرمورها استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موج شکن توده سنگی #آرمور #مدل سازی عددی #برهمکنش سیال و سازه #انسیس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)