پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1402
پدیدآورندگان:
سیده مریم دشتی‌زند [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، نادر خواجه احمد عطاری [استاد راهنما]
چکیده: در ‌این ‌مطالعه،‌ رفتار سیستم دیوار برشی فولادی موج‌دار ذوزنقه‌ای تقویت شده با دو ورق فولادی ساده و دیوار برشی فولادی ساده تقویت شده با دو ورق‌ فولادی موج‌دار، تحت بارگذاری چرخه‌ای ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌گرفته است. ‌این‌ رساله‌ در ‌دو ‌بخش ‌اصلی‌ مطالعات‌ آزمایشگاهی،‌ تحلیل‌ اجزای‌ محدود و صحت‌سنجی‌ ‌دسته‌بندی ‌شده است.‌ در ‌بخش‌ مطالعات ‌آزمایشگاهی،‌ چهار نمونه‌ ‌یک ‌طبقه، ‌یک ‌دهانه ‌قاب‌ فولادی‌ به همراه‌ ‌دیوار ‌برشی فولادی در مقیاس یک به سه ‌مورد ‌آزمایش ‌قرار ‌گرفت. ‌نمونه اول دیوار برشی فولادی با ورق جان، سخت نشده لاغر؛ ‌نمونه دوم دیوار برشی فولادی با ورق جان، سخت نشده لاغر موج‌دار ذوزنقه‌‌ای عمودی با زاویه°45 درجه ‌به ‌عنوان‌ نمونه‌های شاهد؛ نمونه پیشنهادی سوم دیوار برشی فولادی با ورق جان موج‌دار ذوزنقه‌ای عمودی با زاویه °45 تقویت شده با دو ورق‌ صاف و نمونه ابتکاری و جدید چهارم دیوار برشی با ورق جان صاف تقویت‌شده با دو ورق‌ موج‌دار ذوزنقه‌ای عمودی با زاویه °45 می‌باشند. کلیه مقاطع تیر و ستون ‌نمونه‌ها به صورت I شکل و از ورق ساخته شده است. ‌بارگذاری ‌نمونه‌ها‌ به ‌صورت ‌رفت ‌و ‌برگشتی (چرخه‌ای) ‌با ‌استفاده ‌از ‌جک‌های‌ هیدرولیکی ‌انجام‌ و ‌با ‌استفاده ‌از ‌کرنش‌‌سنج‌ها ‌و ‌جابجایی‌‌سنج‌ها، ‌رفتار ‌نمونه‌ها ‌در ‌طول ‌بارگذاری ‌ثبت ‌شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد، سختی اولیه نمونه جدید چهارم به ترتیب 46%،10%،131% و همچنین سختی موثر آن به ترتیب 20%،6%، 56% و حداکثر برش پایه آن به ترتیب 17%، 37%،19% و مقاومت تسلیم آن به ترتیب 1%، 22%،12% و ضریب شکل پذیری به ترتیب 12%، 50% ،82% بیشتر از نمونه‌های اول، دوم وسوم می‌باشد. بنابراین دیوار برشی فولادی پیشنهادی متشکل از ورق صاف، تقویت شده با دو ورق موج‌دارعمودی، می‌تواند در طول بارگذاری، رفتاری پایدار و مناسب از خود نشان داده و ضعف‌های مربوط به عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی سخت نشده و موج‌دار تنها با مصالح یکسان را به خوبی بهبود بخشد. در ‌بخش ‌تحلیلی،‌ چهار نمونه آزمایشگاهی‌ مطالعه شده و سه مدل با ورق موج‌دار ذوزنقه‌ای با جهت افقی و زاویه °45 با استفاده از نرم افزار آباکوس‌ مدل‌سازی و مورد ‌صحت‌سنجی و ارزیابی قرار گرفت. پس از مدل‌سازی نمونه‌ها، بررسی‌ اثر ‌تغییر شکل‌های ‌اولیه‌ ورق‌های ‌جان ‌و ‌اندازه ‌مش ‌روی ‌نتایج، ‌تحلیل عددی نیز ‌انجام‌ ‌و‌ مقادیر ‌سختی‌ و‌ مقاومت ‌با‌ نتایج‌ آزمایشگاهی ‌مورد ‌مقایسه ‌قرار‌گرفت‌ که ‌نشان از دقت ‌مناسب ‌مدل ‌اجزای‌ محدود ‌می‌باشد.‌ همچنین ‌در‌ مدل‌های‌ تحلیلی،‌ مناطق تمرکز ‌تنش ‌شبیه به ‌آنچه‌ در مدل‌های ‌آزمایشگاهی مشاهده شده بود، ‌بدست ‌آمد.‌ علاوه بر ‌مدل‌سازی ‌و ‌تحلیل ‌مدل‌های ‌آزمایشگاهی،‌ رفتار‌ قاب ‌بدون‌ ‌ورق‌های ‌جان ‌مورد‌ بررسی ‌قرار‌ گرفت ‌تا اثر‌ ورق ‌جان ‌در ‌افزایش ظرفیت ‌سیستم‌ مشخص ‌شود. از نتایج ‌تحلیلی ‌مشاهده شد، به صورت کمی متوسط سختی اولیه، سختی موثر، حداکثر مقاومت برشی و مقاومت تسلیم نمونه دیوار برشی با ورق جان صاف تقویت‌شده با دو ورق‌ موج‌دار ذوزنقه‌ای عمودی با زاویه °45 به ترتیب 4% بیشتر و 1% کمتر، 6% و 20% بیشتر نسبت به نمونه دیوار برشی با ورق جان صاف تقویت ‌شده با دو ورق‌ موج‌دار ذوزنقه‌ای افقی با زاویه °45 می‌باشد. بنابراین دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف تقویت شده با دو ورق موج‌دار ذوزنقه‌ای عمودی°45 مناسب‌تر از دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف تقویت شده با دو ورق موج‌دار ذوزنقه‌ای افقی°45 می‌باشد. مدل‌سازی‌ تحلیلی‌ به ‌خوبی ‌قادر ‌به ‌پیش‌بینی ‌نتایج ‌است‌ و‌ انطباق خوبی ‌بین‌ نتایج ‌وجود‌ دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوار برشی فولادی موج‌دار ذوزنقه‌ای #دیوار برشی فولادی صاف #دیوار برشی فولادی با ورق جان صاف و تقویت شده با ورق موج‌دار ذوزنقه‌ای #دیوار برشی فولادی با ورق جان موج‌دار ذوزنقه‌ای و تقویت شده با ورق صاف #آباکوس.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)