پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
احمد بیات [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهران[استاد راهنما]
چکیده: تشخیص و شناسایی بههنگام شرایط نامطلوب در روسازی راهها بهعنوان یک مسئله حائز اهمیت در بخش روسازی راهها در سطح شبکه تلقی میشود. پیش از این از مدلهای گوناگونی مانند مدلهای احتمالاتی و مدلهای رگرسیون برای تشخیص کیفیت روسازی استفاده شدهاست. برای تخمین و پیشبینی شرایط روسازی در آینده ضروری است از شاخصهایی استفاده شود که یکی از مهمترین آنها خصوصیات مکانیکی آسفالت است. در این پایان نامه مقاومت مارشال ، روانی مارشال و مدول برجهندگی آسفالت بصورت تابعی از مشخصات طرح اختلاط آسفالت مدلسازی شده اند. با استفاده از دادههای بانک جامع اطلاعات عملکرد بلند مدت روسازی که بهاختصار LTPP نامیده میشود، سه مدل با استفاده از 3 پارامتر اصلی مقاومت مارشال، روانی مارشال و مدول برجهندگی بهعنوان متغیرهای وابسته و از پارامترهای درصد قیر، بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه، درصد عبوری از الک شماره 4، درصد عبوری از الک شماره 200، ویسکوزیته قیر در دمای 140 درجه فارنهایت، درجه نفوذ قیر در دمای 77 درجه فارنهایت و درصد فضای خالی بین سنگدانه ها بهعنوان متغیرهای مستقل، پیشنهاد شده است. این مدلها از نوع مدل رگرسیون میباشد. برای این کار ابتدا داده های خام شامل مقادیر کلیه پارامترهای فوق، از بانک اطلاعاتی LTPP استخراج شد. سپس توسط نرمافزار تحلیل آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این داده ها، برای هر کدام از متغیرهای اصلی آسفالت هشت مدل متفاوت پیشنهاد شد و مدلی که عملکرد بهتری دارد انتخاب گردید. مدلهای منتخب با ضریب همبستگی در محدوده 7/0 تا 9/0 بوده که با توجه به پراکندگی داده ها، دقت بسیار خوبی را نشان میدهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: روسازی #تخمین پارامترهای آسفالت #برنامه عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) #مدل رگرسیون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)