پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
حمید اخلاقی [پدیدآور اصلی]، عماد محجوبی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: به دلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوا و فعالیت‌های انسانی، کمبود آب به‌طور فزایندهای جدی شده و مشکلات آب به مانعی برای توسعه پایدار اقتصادی - اجتماعی تبدیل گشته است. آب عامل کلیدی در شکل‌گیری و توسعه تمدن‌ها است. لازمه پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه منابع آب، شناخت فرآیندهای پیچیده درون حوضه آبریز است. فرآیندهای حوضه آبریز در نهایت به رواناب ختم می‌شوند و شبیه‌سازی رواناب می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با مشکلاتی همچون سیلاب و خشک‌سالی باشد. برآورد دقیق رواناب یک عملیات مهم در زمینه مدیریت منابع آب محسوب می‌شود و پیش‌بینی آن برای بهره‌برداری مطلوب از یک سامانه هیدرولوژیکی نقش مهمی دارد. در این پژوهش پس از ارزیابی محصول ماهواره‌ای IMERG از نوع Final Run در بازه زمانی 2008 تا 2017 در موقعیت پنج ایستگاه باران‌سنجی و یک ایستگاه سینوپتیک در داخل و اطراف حوضه آبریز طالقان در مقیاس زمانی روزانه و ماهانه، اقدام به شبیه‌سازی رواناب ماهانه حوضه با استفاده از مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) و مدل مفهومی بیلان آب تورنت وایت شد. شبیه‌سازی رواناب در دوره آماری ده‌ساله 2008 تا 2017 انجام گرفت. مدل SWAT توسط الگوریتم SUFI-2 در بسته نرم‌افزاری SWAT-CUP واسنجی شد. هم‌چنین از ضرایب RMSE، R2، KGE و NSE برای واسنجی مدل مفهومی تورنت وایت استفاده شد. ارزیابی دقت محصولات بارش ماهواره‌ای نشانگر عملکرد بهتر نتایج در مقیاس ماهانه نسبت به روزانه بوده است؛ به طوری که میزان خطا در مقیاس ماهانه به یک سوم کاهش پیدا کرده و به 67/1 میلی‌متر بر روز رسیده است. نتایج مدل SWAT نیز نشان داد مدل مبتنی بر محصول بارش ماهواره‌ای عملکرد بهتری نسبت به مدل توسعه‌یافته زمینی در شبیه‌سازی رواناب داشته است؛ به‌طوری‌که ضریب نش‌ساتکلیف مدل مبتنی بر محصول ماهواره‌ای در واسنجی و صحت‌سنجی به ترتیب 85/0 و 86/0 حاصل گردید. هم‌چنین نتایج شبیه‌سازی مدل مفهومی تورنت وایت نشان داد مدل مبتنی بر محصول ماهواره‌ای عملکرد بهتری نسبت به داده‌های زمینی دارد؛ به‌طوری که تابع بازده کلینگ گوپتا برای شبیه‌سازی مبتنی بر محصول ماهواره‌ای و زمینی به ترتیب 38/0 و 23/0 به دست آمد. در مجموع نتایج به دست آمده از هر دو مدل نشانگر عملکرد بهتر مدل SWAT است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حوضه آبریز طالقان #رواناب #مدل مفهومی تورنت وایت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)