پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه تمجید [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده پل ها برای تحمل انواع بارها از جمله بارهای مرده، زنده، محیطی و ... در طول دوره خدمات خود طراحی می شوند. در پایش سلامت سازه ای پل ها، روش ‌های مبتنی بر دید ، وزن در حرکت ، وزن در حرکت پل ، درایو بای ، و مدل‌های مبتنی بر اندرکنش پل-خودرو روش‌هایی هستند که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند. از این روی، هدف اصلی این رساله استخراج رابطه اندرکنش پل قوسی قائم تک دهانه و خودروی عبوری از روی آن است. بر همین اساس مدلسازی، ابتدا در نرم افزار MATLAB به روش اجزای محدود کد نویسی شده و مدل اندرکنش پل و خودرو در آن اعمال گردیده است. سپس اثر تغییرات شعاع بر پارامترهای پل از جمله تغییر مکان قائم و افقی و چرخش در درجات آزادی نقاط مبنا (نقاط 1⁄4 و 1⁄2 و 3⁄4 از طول دهانه تیر) مورد بررسی قرار گرفته است. صحت سنجی روابط ارائه شده نیز به دو طریق انجام پذیرفته است. پس از اعتبارسنجی معادله بدست آمده، با استفاده از سیگنال های بدست آمده از چرخ خودرو (تغییر مکان نقاط مختلف پل)، با روش شناسایی زیر فضای تصادفی فرکانس ها و نسبت های میرایی و شکل مودهای ارتعاشی استخراج گردیده است. در انتها با معیار اطمینان مودی میزان اعتبار روش شناسایی بکار گرفته سنجیده می شود. در سیستم پل قوسی قائم تک دهانه، شناسایی سیستم سازه ی پل برای شعاع های مختلف، با مقایسه و بررسی نتایج دو روش FEM و SSI، می توان از اطمینان پذیری مودی بالا و کارایی در عین سادگی روش شناسایی زیر فضای تصادفی نام برد. خروجی نتایج بدست آمده حکایت از کارایی و اطمینان پذیری بالای روش شناسایی زیر فضای تصادفی در استخراج پارامترهای مودال سیستم سازه ی پل دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : پایش سلامت سازه ای #روش غیر مستقیم شناسایی سیستم #اندرکنش پل-خودرو #روش خروجی محورشناسایی سازه #روش شناسایی زیر فضای تصادفی  
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)