پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمد شفیعی [پدیدآور اصلی]، فرنوش باسلیقه[استاد راهنما]، علی کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه برای پایش سلامت، کنترل و بهسازی سازه هایی که در گذشته ساخته شده اند، به دست آوردن مشخصات دینامیکی بسیار حائز اهمیت است. در این سال ها روش های متنوعی بر پایه دانش پردازش سیگنال که اخیرا پیشرفت های قابل توجهی داشته، ارائه شده است. هرکدام از روش های مذکور محدودیت هایی دارند که در این پایان‌نامه تلاش شده برخی از محدودیت های روش جداسازی ناپیدای منابع برطرف شود. در سازه هایی با میرایی بالا، شناسایی مشخصات دینامیکی مانند فرکانس‌ طبیعی، نسبت میرایی و اشکال مودی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا وجود ابزار مستهلک کننده انرژی، شناسایی پارامترهای دینامیکی را دشوار می کند. در مواردی که خروجی ها دارای نویز زیادی هستند و در سازه ابزارهای مستهلک کننده انرژی استفاده شده، روش جداسازی ناپیدای منابع دقت کافی را جهت برآورد پارامتر های مودال ندارد. از نکات مورد توجه در شناسایی پارامتر های مودال، نحوه تحریک خارجی سازه می باشد. این تحریک ها می توانند از نوع سیگنال های ایستا و سیگنال های ناایستا درنظر گرفته شوند. روش های معمول شناسایی سازه قادر به شناسایی پارامتر های مودال تحت تحریک با سیگنال ناایستا نیستند. در این پایان نامه روشی ارائه شده که با کارگیری تکینک همبستگی متقابل اصلاح شده و انجام عملیات بر روی همبستگی متقابل پاسخ های سازه، امکان شناسایی پارامتر های مودال تحت تحریک با سیگنال ناایستا را فراهم می کند. همچنین دقت محاسبه نسبت میرایی در صورت وجود میرایی های متوسط به بالا افزایش پیدا کرده است. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، از شبیه سازی عددی استفاده شده که نتایج نشان می دهد با روش پیشنهادی، فرکانس های طبیعی و شکل مود های سازه با خطای کمتر از 1 درصد برآورد گردیده است. همچنین نسبت های میرایی نیز با خطای کمتر از 6 درصد به دست آمده اند. جهت صحت سنجی روش از یک مدل آزمایشگاهی استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایش سلامت سازه #شناسایی سیستم #تحلیل مودال عملیاتی #الگوریتم SOBSS #فیلتر کردن بازتاب ها #روش همبستگی متقابل اصلاح شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)