پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
الناز سادات میرعلمی [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه مطالعات ژئوتکنیکی درکارخانه هایی که با مواد شیمیایی سروکار دارند از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. پساب های ناشی از کارخانجات صنعتی حاوی مواد شیمیایی متفاوتی می باشند که با نفوذ به خاکها موجب تغییر در ساختار خاک می شوند. در این پژوهش پارامترهای مقاومت برشی خاک بستر کارخانه آلومینای جاجرم، در اثر اشباع شدن ناشی از نفوذ سدیم هیدروکسید (NaOH) مورد ارزیابی قرار گرفته است. غلظت های مختلف محلول هیدروکسید سدیم از 5/1 تا 12 درصد وزنی تهیه شده و آزمایش برش مستقیم در دو فاز مجزا انجام گرفته است. فاز اول آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های خاک خشک و اشباع بدون آلودگی و همچنین با درصدهای مختلف آلودگی سدیم هیدروکسید (5/1 تا 12% وزنی) انجام شده است. نتایج آزمایش های فاز اول نشان می دهند که با افزایش غلظت سدیم هیدروکسید از 0 تا 12% افزایش قابل توجهی در چسبندگی خاک به وجود آمده است. به طوریکه مقدار چسبندگی از 0 به 96/25 کیلوپاسکال افزایش یافته که علت آن ایجاد واکنش های شیمیایی سدیم هیدروکسید در بخش ریزدانه خاک و تشکیل بلورهای نمکی بین بخش درشت دانه بوده است که منجر به چسبندگی بیشتر دانه های خاک می شود. همچنین زاویه اصطکاک داخلی خاک از 75/33 به30/28 درجه کاهش یافته است. فاز دوم آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های خاک با درصدهای آلودگی سدیم هیدروکسید 3,6و9 درصد وزنی و همچنین با اثرگذاری مدت زمان ) 0, 7 ,14 و28 (روز انجام شده است. نتایج آزمایش های فاز دوم نشان می دهند که در همه زمان ها با افزایش غلظت سدیم هیدروکسید چسبندگی افزایش و زاویه اصطکاک داخلی خاک کاهش یافته است. اما قابل توجه است که در یک درصد مشخص با افزایش سن عمل آوری از 0 تا 28 روز هر دو مقادیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک افزایش چشمگیری پیدا کرده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: سدیم هیدروکسید #مقاومت برشی #چسبندگی #زاویه اصطکاک داخلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)