پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد امین‌یساری [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، غلامرضا شیران [استاد راهنما]
چکیده: با افزایش جریان ترافیک، احتمال وقوع تصادفات افزایش می‌یابد. تصادفات در پارامترهای‌اساسی‌ترافیک، اثرات منفی می‌گذارد. تصادفات کاهش سرعت، افزایش تراکم، کاهش جریان و کاهش ظرفیت راه را بدنبال دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر انسدادهای یک‌خطه و دو‌خطه بر پارامترهای‌اساسی‌ترافیک و موج‌شوک‌های توسعه‌یافته تحت‌تاثیر آن در بزرگراه سه‌خطه جدا‌شده(بزرگراه صفه) می‌باشد. داده‌های مورداستفاده از روی فیلم‌های ترافیکی برداشت شده‌است. در این تحقیق، مدل موج‌شوک LWR براساس روابط سرعت – تراکم مختلف ارائه می‌شود. سپس حل عددی مدل موج‌شوک، براساس الگوی لاکس – فردریکس برای بررسی اثرات انسدادهای یک‌خطه و دو‌خطه انجام می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که انسداد دو‌خطه، اثرات بیشتری بر پارامترهای‌اساسی‌ترافیک نسبت به انسداد یک‌خطه می‌گذارد. انسدادهای یک‌خطه و دو‌خطه بترتیب 29 و 61 درصد ظرفیت بزرگراه را کاهش داده‌اند. به‌منظور مقایسه مدل‌های موج‌شوک براساس روابط سرعت – تراکم، از خطای‌جذر‌میانگین‌مربعات، میانگین‌خطای‌مطلق و خطای‌نسبی استفاده شده‌است. با مقایسه‌ی انجام‌شده کمترین میزان خطاهای ذکرشده مربوط به مدل‌های موج‌شوک براساس رابطه سرعت – تراکم ‌آندروود با بسط سری‌تیلور می‌باشد. خطای‌نسبی مدل‌های موج‌شوک براساس رابطه سرعت – تراکم‌آندروود با بسط سری‌تیلور برای انسداد یک‌خطه و دو‌خطه بترتیب 24/4 و 28/6 درصد می‌باشد. بنابراین مدل موج‌شوک براساس رابطه سرعت - تراکم‌ آندروود با بسط سری‌تیلور، پارامترهای‌اساسی‌ترافیک و موج‌شوک‌ها را بهتر می‌تواند تخمین بزند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: انسداد خطوط #تصادفات #موج‌شوک #مدل های کلان‌نگر #مدل موج‌شوک LWR
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)