پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محدعلی حقیقت [پدیدآور اصلی]، عبدالاحد چوپانی[پدیدآور اصلی]
چکیده: ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت چراغ‌دار با وجود اﯾﻨﮑﻪ بخش کوچکی از ﺷﺒﮑﻪ راه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما از ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ محسوب می‌شوند. راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺗﻘﺎطعات زﻣﺎن‌بندی ﺷﺪه وقتی در زمان ﺷﺮوع ﭼﺮاغ زرد و در فاصله‌ای که به آن ناحیه تردید می‌گویند، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای دو اﻧﺘﺨﺎب هستند، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ می‌دهند و از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺒﻮر میﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ پشت خطوط عابرپیاده ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽکنند. از میان راﻧﻨﺪﮔﺎنی که قصد ﻋﺒﻮر از ﺗﻘﺎﻃﻊ را دارند، ﺗﻌﺪادی تقاطع راتخلیه می‌کنند ولی تعداد دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ نمی‌شوند که ‌این امر باعث اختلال در رفت و آمد سایر وسایل نقلیه و یا حتی برخورد با آن‌ها می‌شود. همین مسئله سبب شده تا بررسی و مطالعه ناحیه تردید اهمیت ویژه‌ای بیابد. مدلسازی توقف و عبور رانندگان نقش مهمی در سیستم‌های پیشگیری از ناحیه تردید برای جلوگیری از گرفتار شدن رانندگان در ناحیه تردید دارد. در این پایان‌نامه به منظور مدلسازی توقف و عبور رانندگان با استفاده از داده‌های سه تقاطع در شهر سمنان، شش گروه مدل توسط دو نرم افزار SPSSو NLOGIT، بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻓﺎز زرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن دارد زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، زﻣﺎن لازم ﺑﺮای راﻧﻨﺪه در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. همچنین مشخص شد که زمان تا خط توقف (TTS) شاخص بهتری در مقایسه با فاصله تا خط توقف (DTS) می‌باشد. از طرفی ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدرو از ﺗﻘﺎﻃﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮاغ زردﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺒﻮر راﻧﻨﺪه از ﭼﺮاغ زرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. لازم به ذکر است که در پایان برای ارزیابی و مقایسه مدل‌ها به اعتبارسنجی آن‌ها پرداخته شده است که مدل رگرسیون لوجستیک براساس زمان تا خط توقف با درصد برآورد درست 43/99 % به عنوان بهترین مدل معرفی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصمیم گیری رانندگان #عبور از چراغ زرد #عبور از چراغ قرمز #ناحیه تردید #مدلسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)