پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
هاله نظامی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر استفاده از فناوری میناب برای جداسازی چربی و آهن از محلول آبی در سیستم ناپیوسته بوده است. در این پژوهش ابتدا از شناورسازی با میناب، منعقد کننده پک و کاغذ صافی جهت جداسازی چربی موجود در امولسیون و از میناب ازن جهت اکسیداسیون آهن محلول استفاده گردید. تاثیر عوامل موثر بر فرآیند شناورسازی pH، اندازه حباب، نوع گاز ورودی و غلظت اولیه جهت جداسازی چربی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خصوصیات ماده ته‌نشین شده از اکسیداسیون آهن به وسیله آنالیزهای XRD، XRF و SEM تعیین گردید. بر اساس نتایج مشخص گردید که بیشینه درصد حذف چربی از امولسیون در غلظت ۴۳۰-۴۴۰ میلی‌گرم بر لیتر توسط شناورسازی با فناوری میناب، سنگ هوا و هوادهی با کمپرسور، با حجم ثابت 4-10× 8/1 متر مکعب هوا، به ترتیب 8/64، 2/57 و 5/55 درصد می باشد. درصد حذف چربی در pHهای 3، 7، 9 و 10 نیز به ترتیب 9/32، 45، 6/53 و 3/62 درصد اندازه گیری شد. با توجه به نتایج XRD، XRF و SEM نیز از اکسیداسیون آهن محلول با میناب اوزون به تولید نانو ذرات اکسید آهن منجر شد. به طور کلی جداسازی چربی و آهن با شناورسازی فناوری میناب نسبت به شناورسازی با اندازه‌های مختلف حباب کارایی بالاتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حذف چربی #حذف آهن #فناوری میناب #فلزات سنگین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)