پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرهاد فرهنگ راد [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده از جمله تحقیقات گسترده و حائز اهمیت در دهه ی اخیر می باشد. از جمله فلزات سنگین حائز اهمیت سرب و کادمیوم می باشند که به عنوان خطر بالقوه برای انسانها و دیگر جانوران محسوب می شوند و نیازمند توجه بیشتر، جهت جلوگیری از ورود این فلزات به زنجیره غذایی هستند. این فلزات از طرق مختلف جذب خاک میشوند و به دنبال آن وارد پیکره گیاهان و در نهایت به بدن انسان راه پیدا می کنند. در سالیان اخیر همراه با توسعه ی فن آوری نانو، از این فن آوری در جهت پیشبرد اهداف محیط زیستی استفاده گردیده است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی امکان حذف کادمیوم از خاک کشاورزی، توسط نانوذره اکسید روی پایه گذاری گردید. جهت نیل به این هدف ، نانوذره اکسید روی توسط پلی اکلریک اسید تثبیت گردید. میزان حذف کادمیوم از خاک کشاورزی با استفاده از نانوذره توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که نانوذره اکسید روی قابلیت حذف کادمیوم ازخاک را بمیزان زیادی دارا می باشد. حداکثر حذف کادمیوم از خاک در pH معادل 8/5 ، زمان min 720، نسبت جرم به حجم محلول معادل1 گرم خاک به 200 میلی لیتر و در غلظتpmm 1000 نانوذره بدست آمد. با توجه به نتایج حداکثر میزان کادمیوم جذب شده توسط نانوذرات از خاک برابر 92/02 درصد می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان از نانوذره اکسید روی در پاکسازی خاک آلوده به کادمیوم استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلزات سنگین #حذف #خاک #نانوذره اکسیدروی #پلی اکلریک اسید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)