پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسن ملکی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، مهندس ینصر قسمتی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده طراحی الگوی حفاری و انفجار مناسب در معادن باعث کاهش هزینه‌های انفجار و مشکلات عملیاتی در مراحل بعدی استخراج می‌شود. ازآنجاکه در بیشتر معادن دنیا الگوهای حفاری و انفجار با استفاده از روابط تجربی همچنین با آزمون‌وخطا به دست می آیند می‌توان باتوجه‌به اهمیت شرایط ذاتی توده سنگ در عملیات آتشباری از روش‌های مبتنی بر توده سنگ نظیر قابلیت انفجار بهره برد تا از مشکلات ناشی از روش های تجربی مثل اتلاف وقت و هزینه در آزمون‌وخطا الگوهای مختلف جلوگیری کرد. در این تحقیق با استفاده روش قابلیت انفجار و بر اساس روابط ارائه‌شده توسط لیلی به طبقه‌بندی معدن مس سونگون پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی به جمع‌آوری و محاسبه پارامترهای مربوطه پرداخته شده است برای این کار، استفاده از فرمی‌هایی عملیات درزه نگاری در 23 ایستگاه از معدن انجام شد و اطلاعاتی مثل شرح توده سنگ، فاصله‌داری ناپیوستگی‌ها، جهت‌داری درزه ها در گام نخست ثبت شده است. از همه 23 ایستگاه نمونه هایی جمع‌آوری‌شده و اطلاعات مثل چگالی و سختی و همچنین تست چکش اشمیت روی نمونه انجام شد. سپس با استفاده از این پارامترها برای قسمت‌های مختلف معدن قابلیت انفجار و خرج ویژه محاسبه‌شده و با استفاده از آن الگوی مناسب برای هر ناحیه طراحی شد. الگوهای طراحی شده از لحاظ پارامترهای طراحی با الگوهای مرسوم مقایسه شده که نتایج نشان می داد که پارامترهای مربوط به الگوی مثل بار سنگ، فاصله داری، گل گذاری، اضافه حفاری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات در بیشتر نواحی افزایشی است. در بحث خرج ویژه مشاهده شد که خرج ویژه استفاده شده در بعضی مناطق از معدن اختلاف زیادی نسبت خرج ویژه محاسبه شده دارد. به‌منظور ارزیابی این تغییرات تعداد 6 انفجار در معدن همراه با همه پارامترهای مربوط به طراحی ثبت و 2 انفجار با الگوهای پیشنهادی در معدن انجام شد. نتایج نشان داد که در انفجار با الگوی مرسوم در معدن مشکلاتی مانند ناهمگن بودن خردایش و وجود قطعات با ابعاد بزرگ نسبت به ظرفیت سنگ شکن معدن بروز می‌دهند که در الگوی پیشنهادی این مشکلات بهبودیافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: معدن مس سونگون #قابلیت انفجار #الگوی حفاری و انفجار #خرج ویژه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)