پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه کریمی ایرج [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، شیده موجرلو[استاد مشاور]
چکیده: توت فرنگی با نام علمی Fragaria × ananassaبه دلیل داشتن بافت نرم، مقدار آب زیاد، تنفس بالا و حساسیت به پوسیدگی-های میکروبی و قارچی یکی از میوه های بسیار فسادپذی ر بوده و ماندگاری پایینی دارد. در این پژوهش تاثیر پوشش خوراکی CMC حاوی اسانس رزماری( Salvia rosmarinus) و عصاره آبی چای ترش( Hibiscus sabdariffa) بر ماندگاری توت فرنگی رقم کاماروسا مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در سه آزمایش جداگانه شامل ارزیابی درصد بازدارندگی اسانس رزماری با غلظت-های (150،100،75،0 و 200 ماکرولیتر/ لیتر) و عصاره آبی چای ترش با غلظت 20 درصد در شرایط درون شیشه ای آزمایشات مربوطه صورت گرفت و نتایج نهایی نشان داد که غلظت های 150 و200 ماکرولیتر/ لیتر بیشترین بازدارندگی را داشتند. در آزمایشات مربوط به آلوده سازی میوه بدین گونه بود که از پوشش 1 درصد CMC (کربوکسی متیل سلولز) حاوی غلظت های مختلف اسانس رزماری (150،100،75،0 و 200 ماکرولیتر/ لیتر) روی میوه های توت فرنگی آلوده به قارچ B. cinerea مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد از بین غلظت های مورد استفاده غلظت های 75 و 100 ماکرولیتر/ لیتر نتایج بهتری گزارش کردند. در بخش دوم آزمایش فیلم های خوراکی بر پایهCMC با غلظت های (1 درصدCMC، 1 درصد CMC + 200 ماکرولیتر/ لیتراسانس رزماری ، 1 درصد CMC + 200 ماکرولیتر/ لیتراسانس رزماری و 20 درصد عصاره آبی چای ترش، 1 درصد+ CMC 20 درصد عصاره آبی چای ترش ( تهیه شد و نتایج تصاویر SEM گویای این بود که نمونه های دارای بیشترین ترکیبات روغنی ساختاری ناصاف، برآمده و سه بعدی را روی سطح فیلم نشان می دهد. با افزودن 20 درصد عصاره آبی چای ترش به ترکیب پایه ناهمواری سطحی به تدریج افزایش یافته است. با افزایش مادة خشک و افزایش پیوندهای پلیمری، ساختار فیلم کاملاً فشرده ترگردید و نفوذپذیری به بخار آب کاهش یافت. این حل شدن ناقص باعث می شود که زنجیره های پلیمری به صورت نامنظم کنار یکدیگر قرار گیرند و سوراخ هایی در ساختار فیلم ایجاد گردد که در نهایت به افزایش نفوذپذیری فیلم ختم شود. ترکیب اسانس رزماری به همراه عصاره آبی چای ترش باعث شد فیلم هایی با کمترین انحلال پزیری ، نفوذپزیری به بخار آب و کدرترین فیلم ها بدست آید. آزمایشات فیزیکی و مکانیکی روی فیلم ها نشان داد فیلم های حاوی عصاره آبی چای ترش دارای کمترین میزان تنش شکست ، کرنش شکست ، زاویه تماس بود و با افزودن اسانس به ترکیب پایه فیلم مقدار کرنش شکست و زاویه تماس افزایش یافت. بخش سوم پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد بدین صورت که فاکتور اول شامل غلظت های مختلف اسانس رزماری و عصاره آبی چای ترش همراه باCMC و فاکتور دوم زمان بود . نتایج این بخش نشان داد که تیمارهای حاوی اسانس رزماری ( با غلظت های 100 و 200 ماکرولیتر/ لیتر) به همراه 20 درصد عصاره آبی چای ترش مانع از افزایش سرعت فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و مالون دی آلدئید شدند. همچنین باعث کاهش سرعت فعالیت آنزیم کاتالاز، محتوای فنل کل و مواد جامد محلول ، کاهش وزن شدند. بنابراین می توان پوشش خوراکی برپایه CMC حاوی اسانس رزماری(با غلظت های 100 و200 ماکرولیتر/ لیتر) به همراه 20 درصد عصاره آبی چای ترش را به عنوان یک روش کاربردی برای افزایش دوره نگهداری توت فرنگی به همراه ویژگی های کیفی به کار برد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسانس رزماری #انبارمانی پوشش خوراکی #توت فرنگی #عصاره آبی چای ترش #B.cinerea #CMC
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)