پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
صبا بختیاروندی [پدیدآور اصلی]، حمیدرضا صمدلویی[استاد راهنما]، سید ایمان حسینی[استاد راهنما]، شیده موجرلو[استاد مشاور]
چکیده: چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات هیپوکلریت سدیم (آب‌ژاول)، پلاسمای سرد اتمسفر به روش تخلیه سد دی‌الکتریک سطحی و همچنین اثر هم‌افزایی آن‌ها بر غیرفعال‌سازی اسپورهای دو گونه قارچی آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس توبینجنسیس آلوده‌کننده بذر قارچ‌های خوراکی و دارویی بود. در تیمار هیپوکلریت سدیم نمونه‌های اسپور در ساعات متفاوت در معرض غلظت‌های مختلف آب‌ژاول، همچنین در تیمار پلاسمای سرد اتمسفر در زمان‌ها و توان‌های متفاوت تحت تابش پلاسما قرار گرفتند. در نهایت جهت شناسایی شرایط بهینه از نظر مصرف انرژی، تیمار ترکیبی هیپوکلریت سدیم (آب‌ژاول) و پلاسمای سرد اتمسفر انجام شد و نتایج به‌صورت تعداد واحد تشکیل‌دهنده کلنی (CFU) در هر نمونه گزارش گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نشان‌دهنده ازهم‌گسیختگی ساختار اسپورها و کاهش اندازه آن‌ها در مقایسه با نمونه‌های شاهد بود. نتایج طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس نشان‌ داد که فراوان‌ترین عنصر در نمونه‌های شاهد کربن است و میزان این عنصر در نمونه‌های تیمارشده کاهش یافت؛ درحالی‌که سطح اکسیژن و نیتروژن افزایش یافت. تصاویر میکروسکوپ اپی‌فلوئورسنس نشان‌دهنده ساختار مقاوم دیواره سلولی اسپورها در نمونه‌های شاهد بود که تا حدودی مانع رنگ‌آمیزی با رنگ‌های فلورسنت شد؛ در حالی‌که دیواره سلولی اسپورها در نمونه‌های تیمارشده تخریب شد و همین امر منجر به رنگ‌پذیری گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ترکیب این تیمارها می‌تواند روشی مؤثر جهت غیرفعال‌کردن قارچ‌های بیماری‌زا در محصولات غذایی و در عین حال به حداقل رساندن هزینه‌های انرژی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آسپرژیلوس فلاووس #آسپرژیلوس توبینجنسیس #اسپور قارچی #هیپوکلریت سدیم #پلاسمای سرد فشار اتمسفر #تخلیه سد دی‌الکتریک سطحی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)