پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فرشته محمدی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد راهنما]، وجیهه درستکار[استاد مشاور]
چکیده: پارامترهای هیدرولیکی خاک از مهم ترین ویژگی هایی است که آگاهی از آن نقش مهمی در مدیریت آب‌وخاک دارد. تحقیق حاضر با هدف برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و شبیه سازی نفوذ انجام شده است. برای این کار نمونه برداری از دو بافت خاک رسی لوم و سیلتی لوم انجام شد. برای هر بافت، سه نوع خاک با درصد شن، رس و سیلت مشخص شد. برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک از نرم افزار HYDRUS-1D و مدل ون گنوختن-معلم و روش حل معکوس استفاده شد. برای تخمین اولیه پارامترهای هیدرولیکی خاک از نرم افزار Rosseta که در خود نرم افزار HYDRUS وجود دارد استفاده شد. در این نرم-افزار درصد های مربوط به رس، سیلت و شن به‌عنوان داده های ورودی معرفی شد و نرم افزار از طریق شبکه عصبی مصنوعی مقدار پارامترها را برآورد کرد. مقادیر بهینه این پارامترها بعد از چندین تکرار به دست آمد. نتایج مدل در برآورد پارامترهای هیدرولیکی نشان داد که در بافت رسی لوم و در خاک a (خاک با 27% شن، 43% سیلت و 30% رس) و b ( خاک با 30% شن، 42% سیلت و 28% رس)، مقادیر پارامترهای هیدرولیکی خاک بعد از 4 تکرار به حالت بهینه رسیدند و برای خاک c ( خاک با 27% شن، 43% سیلت و 30% رس) مقادیر بهینه در تکرار نهم حاصل شد. برای پارامترهای هیدرولیکی خاک، مدل از تکرارهای بیشتری استفاده کرد تا مقادیر بهینه برای پارامترها حاصل شود. در خاک f ( خاک با 30% شن، 55% سیلت و 15% رس) مدل بعد از 14 تکرار به جواب بهینه برای پارامترها رسیده است. درحالی‌که در خاک d ( خاک با 31% شن، 51% سیلت و 16% رس) و e ( خاک با 22% شن، 58% سیلت و 20% رس) به ترتیب بعد از 9 و 5 تکرار به جواب بهینه رسید.داده های نفوذ تجمعی به دست آمده از استوانه دوگانه به‌عنوان داده های مشاهداتی در نظر گرفته شد. برای ارزیابی مدل از آماره های RMSE، MAE، ME و R2 استفاده شد. نتایج شبیه سازی نفوذ تجمعی نشان داد که برای هر دو گروه بافت خاک مدل عملکرد قابل قبولی در شبیه سازی داشته است. در خاک رسی لوم، مدل شبیه سازی را برای خاک b (خاک با 28% رس، 42% سیلت و 30% شن) با کمترین مقدار خطا (RMSE=0.011cm) برآورد کرد. درحالی‌که در خاک با بافت سیلتی لوم، و در خاک e ( خاک با 20% رس، 58% سیلت و 22% شن) کمترین مقدار MAE برابر cm2- E22/0 محاسبه شد هم چنین برای این خاک مقدار RMSE=0.00028 cm به دست آمد که دارای کمترین خطا بود. هم چنین مقادیر ضریب تبیین و نمودار مقادیر شبیه‌سازی‌شده و مشاهداتی نشان داد که تطابق خیلی خوبی بین دو گروه داده وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حل معکوس #پارامترهای هیدرولیکی خاک #نفوذ #معادله ریچاردز #HYDRUS-1D.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)