پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدعلی رحیمی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]، زهرا گنجی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: سیل یکی از مهمترین رویدادهای اقلیمی و جدیترین بلایای خطرناک طبیعی است که جوامع بشری را تهدید میکند. امروزه توسعه شهری سبب تغییر کاربری اراضی شده که در پی آن سطوح نفوذناپذیر جای سطوح نفوذپذیر را می‌گیرد. این امر سبب می‌شود آب کمتری به زمین نفوذ کند و دبی اوج و حجم رواناب ناشی از بارش افزایش پیدا کند که خطرات جانی و مالی زیادی را در سطح شهر دارد که بایستی این رواناب‌ها کنترل شوند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از مدل SWMM به شبیه‌سازی رواناب سیلاب شهر شاهرود پرداخته شد. برای پیش‌بینی رواناب با این مدل ابتدا حوضه شهری به 21 زیرحوضه‌ تقسیم‌بندی شد و سپس رواناب ناشی از 8 بارش در 4 زیرحوضه که دارای 2 خروجی کنار کابل مغان و پایین‌دست دانشگاه صنعتی بود، اندازه‌گیری شد. پارامترهای ورودی به مدل عرض معادل زیرحوضه، مساحت زیرحوضه، ضریب مانینگ مناطق نفوذناپذیر و نفوذپذیر، ذخیره چالاب سطوح نفوذناپذیر و نفوذپذیر، درصد سطوح مناطق نفوذناپذیر و شیب متوسط زیر حوضه در نظر گرفته شد. برای واسنجی مدل از 5 رخداد بارش در تاریخ‌های 22/1/1399، 23/1/1399(عصر)، 4/2/1399، 8/2/1399(عصر) و 14/2/1399 و برای اعتبارسنجی مدل از 3 رخداد بارش در تاریخ‌های 23/1/1399(صبح)، 7/2/1399 و 8/2/1399(صبح) استفاده شد. سپس مدل با شاخص‌های آماره RMSE، NRMSE، MAE وR^2 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل توانسته است در مرحله واسنجی دبی جریان در کابل مغان با 94/0=R^2، 25/0=RMSE، 3/0=NRMSE و16/0MAE= و پایین‌دست دانشگاه صنعتی را با 93/0=R^2، 14/0=RMSE، 27/0=NRMSE و 08/0MAE= و در مرحله اعتبارسنجی دبی جریان را در کابل مغان با 93/0 =R^2، 17/0=RMSE، 22/0=NRMSE و12/0MAE= و پایین‌دست دانشگاه صنعتی را با 93/0=R^2، 18/0=RMSE، 23/0=NRMSE و 12/0MAE= برآورد کند. همچنین نتایج نشان داد که مدل توانایی قابل قبولی برای شبیه‌سازی سیلاب دارد. پارامترهای ورودی به ترتیب ضریب مانینگ مناطق نفوذناپذیر، ذخیره چالاب سطوح نفوذناپذیر و نفوذپذیر و درصد سطوح مناطق نفوذناپذیر حساس‌ترین پارامترهایی هستند که بیش‌ترین تاثیر را بر روی دبی اوج و حجم رواناب دارند. همچنین علاوه بر آن قابلیت شبکه‌های انتقال آب‌های سطحی اصلی در زیرحوضه‌ها با دوره بازگشت‌های 2، 5، 10، 15، 20 و 25 سال با استفاده از مدل SWMM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برخی کانال‌های زهکش با دوره بازگشت‌های بزرگتر از 5 سال توانایی عبور حجم جریان آب را ندارند و باعث آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها می‌شود که می‌توان با استفاده از همین مدل کانال‌های زهکش را اصلاح نمود
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیلاب شهری #نرم افزار SWMM #رواناب #دبی اوج #شهر شاهرود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)