پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ویدا کیوانلو شهرستانکی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد مشاور]
چکیده: امروزه در بسیاری از کشورها علاوه بر استفاده از گل اچوریا به صورت گل گلدانی به عنوان گل بریده در سبد گل های زینتی، تزئین جواهرات، خودرو، کیک و غیره کاربرد دارد. در این پژوهش جهت بررسی اثر اسانس آویشن در دو سطح 50 و 100 میلی گرم در لیتر ، ساکارز در دو سطح 2 و 3 درصد ، ترکیب اسانس آویشن و ساکارز با غلظت های ذکر شده، و تیمار آب مقطر به عنوان شاهد، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به مدت 80 روز و در دمای 4±25 اجرا شد. هر 20 روز یکبار شاخص های فیزیکی و شیمیایی ، پارامترهای رنگ سنجی، صفات بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین محتوای نسبی آب برگ (RWC) و سفتی، کمترین پژمردگی ظاهری، TSS و EC برای تیمارهای 50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن+ ساکارز 2 درصد و50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن، ثبت شد و در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد معنی دار شدند. بالاترین شاخص کروما و کمترین تغییرات رنگ کلی و رنگدانه های کارتنوئیدی و کمترین میزان تخریب کلروفیل a و کل در تیمار (50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن) مشاهده شد. کمترین میزان قند محلول، فعالیت آنزیمی پکتین متیل استراز و شمارش باکتری در تیمار (50 میلی گرم بر لیتراسانس آویشن + ساکارز 2 درصد) مشاهده شد. نتایج آزمایش نشان داد که از میان تیمارها، تیمار 50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن+ ساکارز 2 درصد و 50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن، در حفظ کیفیت گل اچوریا به صورت گل شاخه بریده مناسب تر بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: اچوریا #اسانس آویشن #ساکارز #گل شاخه بریده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)