پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مژگان خاکیان [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]، حسین میرزایی مقدم[استاد مشاور]، مهدی مومنی[استاد مشاور]
چکیده: افزایش سرعت جوانه زنی و رشد گیاه زراعی در ابتدای فصل می تواند موجب افزایش قدرت رقابتی گیاه زراعی و کاهش خسارت علف های هرز شود. به منظور ارزیابی تأثیر تابش پلاسما، پرایمینگ بذر و کاربرد علفکش بر رشد و عملکرد گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و کنترل علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1395 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتورها شامل: پلاسما در شش سطح: شاهد (بدون پیش تیمار)، هیدروپرایم به مدت 10 ساعت، پیش تیمار بذور با تابش پلاسما به مدت 15 ثانیه، پیش تیمار بذور با تابش پلاسما به مدت 30 ثانیه، هیدروپرایم بذور به مدت 10 ساعت + تابش پلاسما به مدت 15 ثانیه، هیدروپرایم بذور به مدت 10 ساعت + تابش پلاسما به مدت 30 ثانیه و کنترل علف‌های هرز در سه سطح: شاهد (عدم وجین)، وجین تمام فصل، کاربرد علفکش تریفلورالین(1200 گرم ماده موثره در هکتار) بودند. نتایج نشان داد، صفات تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ، تعداد دانه در طبق و عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تابش پلاسما در شرایط حضور علف های هرز نسبت به تیمار شاهد (عدم پیش تیمار در حضور علف های هرز) افزایش معنی داری نشان داد. وزن خشک برگ و ساقه، شاخص پایداری غشاء، کارتنوئید و عملکرد دانه تحت تأثیر تیمارهای پلاسما و هیدروپرایم در شرایط وجین افزایش معنی داری نسبت به شرایط حضور علف های هرز نشان داد. کلروفیل کل در شرایط وجین و کاربرد علفکش نسبت به شرایط عدم وجین به ترتیب 8.87 و 7.74 درصد افزایش نشان داد. تراکم و زیست توده علف های هرز تحت تأثیر کاربرد پلاسما به طور معنی داری نسبت به عدم پیش تیمار کاهش نشان داد و بیشترین کاهش نیز در تیمارهای 15 و 30 ثانیه پلاسما روی بذور خشک مشاهده گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، پیش تیمار بذر با پلاسمای سرد می تواند صفات رشدی و عملکرد آفتابگردان را از طریق بهبود قابلیت رقابت آن با علف های هرز افزایش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت تلفیقی علف هرز #هیدروپرایمینگ #کنترل غیر شیمیایی #تریفلورالین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)