پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رقیه وزیری [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]، مهدی مومنی[استاد مشاور]
چکیده: علف های هرز یکی از عوامل مهم محدود کننده عملکرد در اکوسیستم های کشاورزی و بخصوص در سیستم-های ارگانیک بشمار می روند. افزایش سرعت جوانه‌زنی و رشد گیاه زراعی در ابتدای فصل می‌تواند موجب افزایش قدرت رقابتی گیاه زراعی و کاهش خسارت علف‌های هرز شود. در همین راستا به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با پلاسمای سرد بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (L. Vigna sinensis) در رقابت با علف های هرز آزمایشی در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: کنترل علف‌هرز در سه سطح: وجین، عدم وجین و علفکش تریفلورالین 2500 میلی لیتر (1200 گرم ماده مؤثره در هکتار) به عنوان فاکتور اول و پیش تیمار بذر در چهار سطح: شاهد (بدون پیش تیمار)، هیدروپرایمینگ بذر به مدت 10 ساعت ، پلاسمای سرد روی بذر خشک به مدت 15 ثانیه، هیدروپرایمینگ بذر به مدت 10 ساعت + پلاسمای سرد به مدت 15 ثانیه به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد، پیش تیمار بذر با پلاسمای سرد و هیدروپرایمینگ سبب افزایش معنی دار اغلب صفات مورد مطالعه در شرایط وجین علف های هرز نسبت به شاهد گردید. صفات فاصله اولین غلاف از سطح خاک، وزن خشک برگ و ساقه، طول غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد پروتئین تحت تأثیر تابش پلاسما به مدت 15 ثانیه در شرایط حضور علف های هرز نسبت به تیمار شاهد (عدم پیش تیمار در حضور علف های هرز) افزایش معنی داری نشان داد. هیدروپرایم بذور لوبیا نیز سبب افزایش معنی دار صفات ارتفاع، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک ساقه، محتوای نسبی آب برگ، کلروفیل، وزن صد دانه، عملکرد دانه، بیولوژیک و پروتئین دانه در شرایط حضور علف های هرز گردید. نتایج نشان داد که، پیش تیمار بذور با تابش پلاسما به مدت 15 ثانیه توانست تراکم و وزن خشک علف های هرز را به ترتیب به میزان 68 و 57 درصد نسبت به شاهد در شرایط عدم و جین علف های هرز کاهش دهد. همچنین، تیمار پلاسما روی بذور لوبیا سبب افزایش عملکرد دانه به میزان 36.9 و 43.5 درصد به‌ترتیب در شرایط وجین و عدم وجین علف های هرز نسبت به شاهد گردید. تراکم و وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر تیمار هیدروپرایمینگ نیز به ‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد (عدم پیش تیمار) کاهش نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیش تیمار بذر با پلاسمای سرد می تواند صفات رشدی و عملکرد لوبیا چشم بلبلی را از طریق بهبود قابلیت رقابت آن با علف های هرز افزایش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تریفلورالین #مدیریت تلفیقی علف‌های هرز #پیش تیمار بذری #پلاسما #حبوبات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)