پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدحسین نجاری [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]
چکیده: بهبود سرعت جوانه زنی و رشد گیاه زراعی در ابتدای فصل می تواند موجب افزایش قدرت رقابتی گیاه زراعی و کاهش خسارت علف های هرز شود. در همین راستا، به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسیدسالیسیلیک بصورت پیش تیمار بذری و محلول پاشی بر رشد و عملکرد ذرت در حضور علف های هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در استان خراسان شمالی انجام گردید. فاکتور های آزمایش شامل، کنترل علف های هرز، در چهار سطح: عدم وجین علف های هرز، وجین تمام فصل علف های هرز، مصرف یک و دو لیتر علف کش نیکوسولفورون در هکتار و فاکتور دوم کاربرد اسید سالیسیلیک (5/0 میلی مولار) در چهار سطح: عدم استفاده از اسید سالیسیلیک، پیش تیمار بذر ذرت با اسید سالیسیلیک، محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کاربرد توام پیش تیمار بذر و محلول پاشی ذرت با اسید سالیسیلیک بود. نتایج نشان داد صفاتی مانند ارتفاع بوته، وزن 300 دانه و درصد پروتئین تحت تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک به صورت پیش تیمار یا محلول پاشی یا استفاده توام نسبت به عدم کاربرد آن افزایش معنی داری پیدا کرد. صفات شاخص سطح برگ، وزن خشک برگ، قطر بلال، طول بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و بیولوژیک، شاخص برداشت و محتوای کلروفیل تحت تاثیر اثرات متقابل تیمارها قرار گرفت، بطوریکه همه این صفات با کاربرد توام اسیدسالیسیلیک( پیش تیمار بذری و محلول پاشی) در شرایط وجین افزایش معنی داری نشان دادند. جمعیت علف های هرز در شرایط عدم وجین با مصرف اسیدسالیسیلیک به صورت توام، محلول پاشی و پیش تیمار کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. جمعیت علف های هرز در شرایط وجین و کاربرد علفکش بصورت دوز توصیه شده و کاهش یافته، نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد که البته میزان کاهش در دوز توصیه شده نسبت به دوز کاهش یافته بیشتر بود. براساس نتایج این مطالعه، کاربرد توام پیش تیمار بذر و محلول پاشی برگی اسیدسالیسیلیک توانست اغلب صفات رشدی و عملکردی ذرت و قابلیت رقابت آن را با علف های هرز افزایش دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرایمینگ #پیش تیمار بذر #دوز کاهش یافته علفکش #مدیریت تلفیقی علف های هرز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)