پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهرا فتحی [پدیدآور اصلی]، مهدیه پارسائیان[استاد راهنما]، علی اکبر محمدی میریک [استاد مشاور]، شاهرخ قرنجیک[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، ارتباط بین 14 صفت زراعی - مورفولوژیک و 21 نشانگر مولکولی ISSR در 26 ژنوتیپ بزرک توسط تجزیه رگرسیون بررسی شد. 21 نشانگر مورد مطالعه، در مجموع 258 باند تولید کردند که 218 باند از آن ها چندشکل بود. میانگین تعداد باند های چندشکل 38/10 باند برای هر نشانگر بود. میزان محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) نشانگرها بین 29/0 تا 49/0 متغیر بود. نشانگرهای ,PCT6 ,UBC811 ,UBC815 ,IP3 PCT2، 3PCT5L و3PCT2 بیشترین میزان (PIC) را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که بین برخی از باند های چندشکل و حداقل یکی از 14 صفت مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد. نشانگرهای 3PCT2، 3PCT5L، IP5، 3PCT6، UBC811 بیشتر از سایر نشانگرها، قطعات مرتبط با صفات مختلف را تکثیر کردند. قطعه ی تولید شده توسط نشانگر 3PCT5L با اندازه ی 1200 جفت باز با صفات تعداد شاخه در بوته، تعداد کپسول در بوته، قطر کپسول و عملکرد دانه در بوته همبستگی نشان داد، چنین ارتباطی می تواند ناشی از آثار پلیوتروپیک این مکان در کنترل عملکرد و برخی اجزای آن باشد. قطعات تکثیر شده دارای ضریب تبیین بالا برای صفات مختلف، می توانند علاوه بر نقشه یابی صفات، پس از تبدیل شدن به نشانگر SCAR در برنامه های اصلاحیMAS (Marker Assisted Selection breeding program) جهت گزینش والدین مناسب برای تولید ارقام هیبرید در گیاه بزرک که اطلاعات ژنتیکی زیادی از آن در دسترس نیست، بکار روند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بزرک #تجزیه ارتباطی #رگرسیون گام به گام #ضریب تبیین #ISSR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)