پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد امین اسلامی [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، قربانعلی روشنی [استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این مطالعه تهیه نقشه پراکنش مکانی متغیرهای موثر در حاصلخیزی خاک شامل درصد کربن آلی، هدایت الکتریکی خاک، اسیدیته خاک، فسفر و پتاسیم قابل جذب در سطح 3122 هکتار از اراضی شرکت تعاونی تولید پیوند، با استفاده از قابلیتهای نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد. پس از مشخص کردن موقعیت نقاط نمونه بردارینسبت به تهیه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری خاک در 76 نقطه اقدام وسپس متغیرهای مورد نظر در آزمایشگاه با روشهای استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج تجزیه های آزمایشگاهی در محیط نرم افزار ArcGIS وارد و با استفاده از قابلیت های نرم افزار فوق بهترین روش میان یابی انتخاب و نسبت به تهیه نقشه پراکنش مکانی هر کدام از متغیرها اقدام گردید. بر اساس نتایج حاصله از پهنه بندی شوری خاک،9.61 در صد از اراضی دارای EC کمتر از 4 دسی زیمنس یر مترو مناسب برای انواع محصولات زراعی می باشد. 42.2 درصد شوری متوسط، 37.8 درصد اراضی شوری زیاد و 10.3 درصد اراضی جزء خاکهای با شوری خیلی زیاد طبقه بندی گردیدند. نقشه پهنه بندی pHنشان داد که میزان 42.3 درصد اراضی در محدوده pH 7.7 – 7.5 و 53 درصد از سطح اراضی در محدوده pH 7.9 – 7.7 قراردارند. براساس نقشه پهنه بندی پتاسیم قابل جذب،حدود 21 درصد از مساحت اراضی دارای مقادیر کمتر از 250 ppm و حدود 79 درصد دارای مقادیر بیشتر از 250 ppm پتاسیم قابل جذب می باشند. براساس نتایج حاصله از نقشه پهنه بندی فسفر قابل جذب حدود 97 درصد اراضی دارای مقادیر کمتر از 10 ppm وتنها 3 درصد از مساحت اراضی دارای مقادیر بیشتر از 10 ppmپتاسیم قابل جذب می باشند. همچنین براساس نقشه پهنه بندی درصد کربن آلی خاک،قریب 76 درصد از سطح اراضی دارای کربن آلی کمتر از 1 درصد می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حاصلخیزی خاک #سامانه اطلاعات جغرافیایی #تغذیه خاک #توصیه کود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)