پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدی یوسفی [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]
چکیده: اکوسیستم‌های آبی از جمله رودخانهها به عنوان یکی ازاجزای سازنده این کره خاکی به شمار آمده که نه تنها زیستگاههای مهمی را برای موجودات آبزی تشکیل می‌دهند، بلکه منبع مهمی از غذا را برای مصارف انسان شامل میشوند هم اکنون بر همگان ثابت شده است که کیفیت آب علاوه بر کمیت آن دارای اهمیت فوق‌العاده می‌باشد. واژه کیفیت آب نیز در توضیح خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای استفاده برای هدف خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعات کیفیت آب به علت کاهش چشمگیر منابع آبی در سال های اخیر بسیار با اهمیت تر گردیده است. از طرفی اندازه گیری پارامترهای کیفیت آب بسیار پر هزینه بوده و اگر بتوان بعضی پارامترها را از روی پارامترهای دیگر اندازه گیری شده برآورد کرد، یک مسئله مهم می باشد درپژوهش حاضر به منظور برآورد پارامترهای کیفی آب رودخانه های تجن و بابلرود مازندران، روش برنامه ریزی بیان ژن(GEP) توسعه داده شده است. لذا اطلاعات هیدرومتری این دو رودخانه مربوط به سالهای 1350-1390 جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای مدل برنامه ریزی بیان ژن ابتدا با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش Stepwise Regression مدل های پیشنهادی تهیه شد، سپس با استفاده از نرم افزار Gene xprotools مدل ها با شاخص‌های آماری (ضریب همبستگی، مجذور میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطاها)‌ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج اجرای مدل برنامه ریزی بیان ژن در دو بخش آزمون و آموزش نشان داد که برنامه ریزی بیان ژن قابلیت بالایی در تخمین TDS و SAR رودخانه های بابلرود و تجن با ارائه رابطه ریاضی دقیق دارا می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه ریزی بیان ژن #رودخانه تجن #رودخانه بابلرود #برآورد TDS #برآورد SAR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)