پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید امین عبادی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، حسن علی اصغرزاده [استاد مشاور]
چکیده: هرساله شاهد وقوع سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها در سراسر جهان هستیم که باعث خسارات جانی و مالی، تخریب منازل مسکونی، نابودی باغات و زمین‌های زراعی می‌گردد. این پدیده‌ی طبیعی پژوهشگران و اندیشمندان را در دوره‌های گوناگون بر‌آن داشته تا رابطه‌ای ریاضی میان میزان بارش معین و سیلاب متناظر با آن بیابند. در چند دهه‌ی اخیر با رشد سریع علم، مدل‌های هیدرولوژیکی جهت شبیه سازی بارش_رواناب گسترش یافتند این مدلها می توانند با حداقل داده ها به محاسبه‌ی حجم رواناب احتمالی، دبی‌اوج و زمان رسیدن به اوج بپردازند. یکی از این مدلها، مدل WMS می‌باشد مدل WMS یک مدل کارآمد هیدرولوژیکی می‌باشد که می‌تواند به صورت خودکار، خصوصیات فیزیوگرافیکی یک حوضه ی آبریز را محاسبه نماید. در این پژوهش به بررسی کارآیی مدل WMSو مدل‌سازی بارش_رواناب در حوضه‌ی آبریز کسیلیان شیرگاه پرداخته شد حوضه‌ی آبریز مذکور در استان مازندران در شمال ایران واقع شده است. در این پژوهش با بهره گیری از نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیک خاک، شماره ی منحنی (CN)محاسبه گردید و از آن در مدل سازی استفاده شد شبیه سازی بارش_رواناب یک بار تا زیرحوضه‌ی ولیک‌بن اجرا شد و سپس کل حوضه کسیلیان مدل سازی شد. بدین منظور از سه بارش برای زیرحوضه‌ی ولیک‌بن استفاده گردید که از یک بارش جهت واسنجی و از دو بارش دیگر جهت صحت سنجی استفاده شد سپس با استفاده از سه بارش دیگر در شبیه سازی بارش_رواناب در کل حوضه تا ایستگاه هیدرومتری شیرگاه انجام گرفت ابتدا با استفاده از روش هیدروگراف واحدSCS شبیه سازی انجام گرفت با آنکه داده های مشاهداتی و محاسباتی به هم نزدیک شدند اما برای دقت بالاتر از روش هیدروگراف واحد کلارک استفاده گردید و مدل کالیبره شد و پس از صحت سنجی مدل با دو بارش دیگر نتیجه گرفته شد که مدلWMS گزینه‌ی مناسبی جهت شبیه سازی بارش_ رواناب درحوضه ی آبریز کسیلیان می باشد. لذا از این مدل می توان در تحقیقات آینده در حوضه ی کسیلیان استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل /HEC1 WMS #حوضه ی کسیلیان #هیدروگراف واحد کلارک #هیدروگراف واحدSCS #شماره ی منحنی CN

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)