پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
لیلا هلالی [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]، علی اکبر مومنی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده افزایش جمعیت و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و صنعتی باعث کاهش سطح آب-های زیرزمینی شده است و یکی از علل فرونشست در این منطقه می باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تداخل سنجی راداری مناطق دارای فرونشست در دشت سمنان ارزیابی گردید. در مرحله اول تصاویر ماهواره سنتینل-1 در سال های 2014 و 2021 اخذ گردید و برای پردازش تصاویر راداری از نرم افزار SNAP استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده، بیشینه نرخ فرونشست 6 سانتی متر برای بازه زمانی مورد مطالعه بدست آمد که در دو زون شامل بخش مرکزی دشت و جنوب-جنوب شرق سمنان و زون دوم در جنوب غربی دشت و جنوب صوفی آباد می باشد. در مرحله بعد، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 23 حلقه چاه پیزومتری دشت، نقشه هم افت در بازه 1392-1399، ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت. کمینه افت سطح ایستابی طی دوره 7 ساله 15/0 متر در پیزومتر جعفرآباد و بیشینه آن 4/8 متر در پیزومتر شهرک افاغنه می باشد. همچنین جهت ارزیابی نقشه فرونشست بدست آمده از روش تداخل سنجی راداری، نقشه پتانسیل فرونشست با استفاده از دو لایه وزن دهی شده، شامل نقشه هم افت سطح ایستابی و پتانسیل وجود لایه های مستعد فرونشست تهیه گردید. مقایسه این دو نقشه نشان می دهد که آن ها تطابق مناسبی را با یکدیگر دارند. همچنین از شواهد مورفولوژیکی نظیر مقدار رشد لوله جدار پیزومتر جهت ارزیابی نرخ فرونشست بدست آمده با مقدار فرونشست واقعی رخ داده استفاده گردید. مقایسه آن ها نشان می دهد که نرخ بدست آمده منطبق با مقادیر فرونشست رخ داده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: فرونشست #SNAP #آب های زیرزمینی #تداخل سنجی راداری #دشت سمنان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)