پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسام اکبری قوچانی [پدیدآور اصلی]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]، سعید قره چلو[استاد راهنما]
چکیده: فرونشست زمین از پدیدههای مخرب زمین شناختی محسوب می شود که میتواند خسارتهای جبران ناپذیر مالی و جانی به دنبال داشته باشد و به بسیاری از سازهها و زیرساختها آسیب برساند. یکی از عوامل اصلی ایجاد این پدیده، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی است. تکنیک تداخل سنجی راداری به عنوان یک روش مناسب جهت آشکار سازی تغییرات بوجود آمده در سطح زمین میباشد. محاسبه جابه جایی های رخ داده در سطح زمین با استفاده از این تکنیک، دارای قابلیهای منحصر بفردی در ابعاد هزینه، زمان و دقت نسبت به تکنیک های دیگر سنجش است. در این مطالعه مقدار فرونشست در دشت مشهد، با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در بازه زمانی 16/10/2007 تا 02/06/2008 و 28/05/2015 تا 24/05/2018 محاسبه و تعیین گردید. بدین منظور داده های دو سنجنده مختلف ALOS و Sentinel-1 که به ترتیب در باند L و C راداری می باشند مورد استفاده قرار گرفته است. مقدار تجمعی بیشینه فرونشست محاسبه شده از ماهواره ALOS برابر با 13/7 سانتیمتر بین بازه زمانی 16/10/2007 تا 02/06/2008 و ماهواره Sentinel-1 به میزان 53/8 سانتیمتر بین بازه زمانی 28/05/2015 تا 24/05/2018 بوده است. توزیع نواحی فرونشست یافته نیز حاکی از بیشینه نشست در قسمت مرکزی دشت و شمال غربی شهر مشهد میباشد. تراز ایستابی آب زیرزمینی منطقه فرونشست یافته از سال 1385 تا 1396 به طور مداوم در حال نزول بوده و سطح آب در چاههای پیزومتری در هرسال نسبت به سال قبل دچار افت شده است. با تطبیق نقشه هم افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد با موقعیت چاههای شناسایی شده در منطقه فرونشست یافته مشخص میشود بیشترین افت سطح آب مربوط به منطقه فرونشست یافته می باشد. بنابراین فرونشست در قسمتی از دشت بوجود آمده که دارای بیشترین افت سطح آب زیرزمینی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تداخل سنجی راداری #فرونشست #دشت مشهد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)