پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه رفیعی [پدیدآور اصلی]، سعید قره چلو[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: تغییرات اقلیمی جهانی و رشد جمعیت، منجر به افزایش تقاضای آب‌های زیرزمینی شده است. خطر فرونشست زمین به دلیل پمپاژ آب‌های زیرزمینی و افت سطح آب ازجمله خطرات زیست‌محیطی است که خسارات زیادی به جوامع وارد می‌کند. فرونشست به معنی فروریزش زمین است که دارای بردار جابه‌جایی افقی اندکی باشد. دشت سملقان یکی از دشت‌های کشاورزی در استان خراسان شمالی است که بر اساس اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای این استان، بیشترین منابع آب زیرزمینی از چاه‌های عمیق این دشت استخراج می‌شود و در شرایط بحرانی قرار دارد. تکنیک‌های تداخل‌سنجی راداری به دلیل دقت و سرعت پایش قابل‌قبول، در سال‌های اخیر موردتوجه محققان قرارگرفته‌اند. در این مطالعه به‌منظور مطالعه فرونشست زمین در اثر افت آب‌های زیرزمینی در دشت سملقان با بهره‌گیری از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری از داده‌های بالا گذر و پایین گذر ماهواره Sentinel-1، ۳۵ تداخل نگار در بازه ۲۰۲۰-۲۰۱۴ توسط نرم‌افزار رایگان SNAP تولید و بررسی‌شده است. مقایسه نتایج پردازش داده‌های بالا گذر و پایین گذر الگوی یکسانی از جابه‌جایی زمین را نشان داد. نقشه‌های هم‌سطح و هم افت آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه‌شده و ارتباط آن با فرونشست موردبررسی قرارگرفته است. همچنین ارتباط فعالیت‌های تکتونیکی، وضعیت زمین‌شناسی دشت و پوشش گیاهی منطقه نیز با فرونشست بررسی شدند. نقشه‌های تولیدشده نشان‌دهنده ارتباط مستقیم افت آب با فرونشست در آبخوان سملقان بوده‌اند. حداکثر فرونشست در این دشت در سال 2019 مقدار بیشینه 34 سانتی‌متر داشته و حداقل 18 سانتی‌متر در سال‌های 2015 و 2018 برآورد شده است. نرخ فرونشست حداکثر در دشت سملقان سالانه ۱۲ سانتی‌متر و روزانه ۰.34 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. افت میانگین سطح آب زیرزمینی سالانه ۰.۴۷ متر برآورد شده است. بررسی‌ها نشان داده است فرونشست غالباً در مناطقی که حاوی ریزدانه زیادی هستند به وقوع پیوسته است. درنهایت با توجه به رفتار زمین در منطقه موردمطالعه ایده‌هایی به‌منظور کنترل فرونشست در منطقه داده‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرونشست #آب‌های زیرزمینی #تداخل‌سنجی راداری #رفتار متقابل آبخوان #دشت سملقان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)