پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مهری باقرکاظمی [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، هادی قربانی[استاد مشاور]، ناصرحاج محمدی [استاد مشاور]
چکیده: شهرستان شاهرود با وسعت Km251419 بزرگترین شهرستان استان سمنان است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیز قرار گرفتن در مسیر تهران- مشهد، شرایط رو به رشدی را داراست. از سوی دیگر به دلیل کمبود منابع آبی در منطقه حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و توجه به مدیریت اصولی مواد زائد جامد و یافتن مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندها در این شهرستان ضروری می نماید. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت پسماندها در شهرستان، ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن کنونی و ارائه روش های اجرایی جهت بهبود مدیریت پسماند در این شهرستان صورت گرفته است. برای نیل به این اهداف، اطلاعات موجود از وضعیت پسماندها از شهرداری شاهرود اخذ گردیده و کمیت و کیفیت پسماندهای شهری به وسیله نمونه برداری از آنها تعیین گردید. مطالعه پسماندهای منطقه نشان داد که بیش از 90% پسماندهای شهرستان قابلیت بازیافت دارند و از این مقدار بیش از 60% مواد آلی می باشد که قابل تبدیل به کمپوست است. جهت ارزیابی آلودگی احتمالی خاک و منابع آب زیرزمینی و سطحی 11 نمونه خاک و 2 نمونه آب از اطراف محل دفن پسماند برداشت گردید و پارامترهای مختلف BOD،COD و فلزات سنگین آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده آلودگی خاک و منابع آب سطحی در منطقه می باشد. بالا بودن نفوذپذیری خاک به صورت نفوذپذیری افقی از جمله دلایل انتقال سریع شیرابه به سفره آب سطحی می باشد. هم-چنین در این تحقیق با بهره گیری از پارامترهایی نظیر زمین شناسی، خاک شناسی، توپوگرافی، منابع آب سطحی و زیرزمینی، راه های دسترسی و مناطق مسکونی که اهمیت بسزایی در مکانیابی محل دفن دارند، و با استفاده از نرم افزار GIS، نقشه استعداد داری جهت دفن پسماندهای شهری در شعاع 30 کیلومتر از شهر شاهرود تهیه شده و در نهایت با بهره گیری از دو روشAHP و ماتریس زیست محیطی، بهترین مکان برای دفن پسماند در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت پسماند #ارزیابی اثرات زیست محیطی #مکانیابی محل دفن #پسماند جامد شهری #شاهرود.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)