پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سارا جعفری [پدیدآور اصلی]، زینب موسوی تکیه[استاد راهنما]
چکیده: در این مطالعه با استفاده از انرژی تفکیک پیوند برای حذف هیدروژن (H-BDE)، خاصیت آنتی اکسیدانی و خوداکسایشی دو ترکیب پارادول و شوگائول موجود در زنجبیل با محاسبات کوانتومی بررسی شد برای این منظور ماهیت پیوندها، خواص ساختاری و ارتعاشات مولکولی با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) در دو سطح B3LYP و M062X، خواص آنتی اکسیدانی و خوداکسایشی در سطح M062X با سری پایه 6-311++G** مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین فعالیت شیمیایی این ترکیبات، اوربیتال های مولکولی مرزی (FMO) همراه با اندیس های واکنش پذیری کلی آن ها آنالیز شد و موقعیت یا جایگاه های واکنش پذیری شیمیایی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی موضعی شامل سطوح پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP) و متوسط انرژی یونیزاسیون موضعی (ALIE) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج محاسبات نشان داد که دو ترکیب 6-شوگائول و 6-پارادول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی و یکسانی هستند، با این وجود ترکیب 6-شوگائول راحت تر تحت تأثیر فرآیند خوداکسایش قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه تابعی چگالی (DFT) #انرژی تفکیک پیوند (BDE) #پارادول #شوگائول #سطح پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP) #متوسط انرژی یونیزاسیون (ALIE) #خاصیت آنتی اکسیدان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)