پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه علی آبادی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در این پژوهش، به حذف یون کادمیم توسط جاذب گرافن اکسید عامل دار گوگردی پرداخته شده است. از واکنش گرافن اکسید با سدیم تیوسولفات در محیط اسیدکلریدریک، کامپوزیت گرافن اکسید عامل دار گوگردی (GO-S) تهیه شد. این کامپوزیت با استفاده از روش های متداول نظیر طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف سنجی رامان (Raman)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) شناسایی شد. از کامپوزیت GO-S در فرآیند جذب یون کادمیم از محلول آبی استفاده گردید. فرآیند جذب یون کادمیم توسط جاذب GO-S و عوامل موثر بر آن نظیر pH محلول، زمان تماس، مقدار جاذب مصرفی، غلظت محلول کادمیم و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت. درصد حذف یون کادمیم و ظرفیت جاذب در شرایط بهینه (pH برابر با 0/8، زمان تماس 15 دقیقه، 015/0 گرم مقدار جاذب GO-S، غلظت 20 میلی گرم بر لیتر و دمای 15 درجه سانتی گراد) به ترتیب برابر با 5/86 و 66/57 میلی گرم بر گرم جاذب GO-S بود. نتایج نشان می دهد که فرآیند جذب یون کادمیم توسط GO-S با سینتیک شبه مرتبه دوم مطابقت دارد و همچنین می توان مدل جذب لانگمویر را برای آن در نظر گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: گرافن اکسید #گرافن اکسید عامل دار گوگردی #فرآیند جذب #یون کادمیم #حذف یون کادمیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)