پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
جابر زرقانی [پدیدآور اصلی]، محسن سرگلزایی[پدیدآور اصلی]
چکیده: پرامی پکسول یکی از چندین داروی شناخته شده جهت درمان بیماری های عصبی مثل پارکینسون می باشد. در این دارو با توجه به وجود یک مرکز کایرال، دو ساختار فضایی شامل ایزومرهای فضایی R وS وجود دارد. از بین این دو ایزومر، ساختار فضایی R جهت درمان یکی از بیماری های اعصاب عملکرد بهتر و اثرات جانبی کمتری داشته است. با توجه به اهمیت جداسازی دو ساختار فضایی این دارو از یکدیگر، شناخت مکانیسم تبدیل این دو ساختاربه یکدیگراز جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روش های محاسباتی مکانیسم های ممکن تبدیل دو ایزومر فضایی این دارو به یکدیگر در فاز گاز و حلال های مختلف جهت تشخیص بهترین حلال برای جداسازی مورد مطالعه قرار گرفت. سه مکانیسم ممکن برای تبدیل ساختار فضایی R به S مورد بررسی قرار گرفت. در مکانیسم اول جدا شدن پروتون از دارو بررسی شد. چهار آنیون در مکانیسم اول تحت محاسبات بهینه سازی ساختار با روش B3LYP و مجموعه پایه 6-311G(d,p) قرار گرفتند. محاسبات علاوه بر فاز گاز در حلال های آب، استون، تولوئن، تتراکلریدکربن، نیترومتان و دی‌اتیل‌اتر انجام گرفت. پارامترهای سختی شیمیاییη)) ، انرژی یونش (IP) ، و انرژی الکترونخواهی EA) ) برای مولکول ها مورد بررسی قرار گرفت. در مکانیسم دوم جدا شدن مولکول هیدروژن از دارو در فاز گاز و حلال های ذکر شده با روش QST3 مورد مطالعه قرار گرفت و ساختار های گذار برای واکنش های مربوط معرفی گردید. همچنین محاسبات NBO در این مکانیسم جهت آنالیز ساختارهای بدست آمده انجام شد. در مکانیسم سوم محاسبات اسکن تک بعدی برای سه پیوند در ساختار اولیه در حلال های مختلف انجام شد. در مکانیسم اول و در آنیون 1 مشاهده گردید که جدا شدن پروتون نسبت به سایر موقعیت های مورد بررسی سخت تر انجام می گیرد. همچنین چون مقدار تغییرات انرژی آزاد گیبس برای همه حلال ها مثبت بدست آمد لذا هیچ کدام از حلال ها مناسب انجام واکنش حذف پروتون شناخته نشد. در مکانیسم دوم از بین واکنش های مورد بررسی واکنش دوم مناسب ترین واکنش و بهترین حلال، حلال نیترومتان شناخته شد. در مکانیسم سوم مناسب ترین واکنش، واکنش دوم ومناسب ترین حلال نیترومتان به دست آمد. از مقایسه نتایج بدست آمده برای سه مکانیسم، مکانیسم دوم یعنی جدا شدن مولکول هیدروژن در واکنش دوم در حلال نیترومتان مناسب ترین مسیر جهت تبدیل دو ایزومر فضایی داروی پرامی پکسول به یکدیگر شناخته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#DFT #مکانیسم واکنش #انانتیومر #NBO #QST3 #تابع فوکویی #دارو #پارکینسون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)