پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
نوید عبداللهی [پدیدآور اصلی]، بهزاد چهکندی [استاد راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، سید جواد حسینی [استاد مشاور]
چکیده: کراتینین یکی از ترکیبات مهم در بافت موجودات زنده می باشد و بررسی توتومری آن از نظر بیولوژیکی مهم و حائز اهمیت است در این تحقیق به بررسی توتومری مولکول کراتینین پرداخته می شود. در این مطالعه توتومرهای ناشی از انتقال هیدروژن بین اتمهای اکسیژن و نیتروژن و کربن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ساختار و انرژی این توتومرها با استفاده از محاسبات کوانتومی در سطح B3LYP/6-311++G** مورد بررسی قرار گرفت ابتدا ساختار توتومرهای محتمل در سطح B3LYP/6-311++G** بهینه سازی شده و با استفاده از محاسبات فرکانس در سطح محاسباتی مشابه توتومرهای پایدار از نظر ترمودینامیکی تعیین شدند . سپس تعادلات بین این توتومرها مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر ترمودینامیکی از قبیل ∆S , ∆H , ∆G ,∆E آنها تعیین و با محاسبه ثابت تعادل آنها پایداری آنها مورد بررسی قرار گرفت. و پایدارترین تعادل و توتومر تعیین شد. سپس با استفاده از محاسبات در سطح مشابه حالت گذار مربوط به واکنشهای توتومری کراتینین تعیین و مورد بررسی قرار گرفت . در این بخش با استفاده از روشهای QST2 یا QST3 حالت گذار مربوط به واکنشهای توتومری کراتینین را به دست آورده و با استفاده از محاسبات ثابت نیرو در سطح B3LYP/6-311++G** حالت گذار به دست آمده بهینه شده و با استفاده از محاسبات فرکانس در این سطح در خصوص تایید حالت گذار اقدام شد. سپس با استفاده از داده های مربوط به مقادیر ترمودینامیکی مربوط به واکنشهای رفت و برگشت از قبیل انرژی فعالسازی و آنتالپی فعالسازی تعیین و در خصوص سرعت واکنشهای رفت و برگشت بحث شد. برای تعیین مسیر واکنش از محاسبات IRC استفاده شد .در ادامه اثر حلالهای آب , متانول, استون, تتراهیدروفوران, کلروفرم و سیکلو هگزان طبق محاسبات بالا مورد بررسی قرار گرفت.در فاز گاز توتومر چهارم توتومر پایه شناخته شدولی در شش حلال بررسی شده توتومر هفتم توتومر پایه شناخته شد. از فاز گاز به حلال پایداری توتومرها افزایش پیداکرد و در حلال آب که ثابت دی الکتریک بالا دارد بیشترین پایداری را میبینیم. همچنین در آب کوچکترین ثابت سرعت را داریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توتومری, کراتینین ,B3LYP/6-311++G** , QST2 ,QST3 ,IRC

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)