پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مونا مهربانی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه نانوکامپوزیت‌های هسته-پوسته ZnO/CuO به سه روش کندوپاش(Sputtering)، تبخیر حرارتی فیزیکی(PVD) و رسوب گذاری بخار شیمیایی(CVD) سنتز شدند، سپس خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی این نمونه‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بررسی طرح پراش اشعه X نمونه‌ها‌ی هسته-پوسته تشکیل فاز مخلوط شش گوشی اکسید روی (ZnO) و فاز تک میلی اکسید مس (CuO) را تایید کرد. نتایج بررسی خواص اپتیکی برای نمونه-های هسته-پوسته نشان داد که گاف نواری آنها بزرگتر از گاف نواری اکسید مس و کوچکتر از اکسید روی در محدوده 2/13eV–2/05eV قرار دارد. همچنین نمونه هسته-پوسته سنتز شده به روش CVD دارای کمترین بازتابندگی و نمونه تهیه شده به روش PVD دارای بیشترین بازتابندگی می‌باشد. بررسی طیف‌های فوتولومینسانس نمونه تهیه شده به روش PVD در دمای اتاق نشان داد که این نمونه دارای قله‌های با بیشترین شدت در محدوده فرابنفش(364nm) و مرئی (452nm) می باشد. نتایج بدست آمده از بررسی‌های الکتریکی نیز نشان داد نمونه‌ی هسته-پوسته ZnO/CuO سنتز شده به روش کندوپاش دارای کمترین مقاومت الکتریکی و نمونه سنتز شده به روش CVD دارای بیشترین مقاومت الکتریکی می‌باشد. بررسی پاسخ نوری نمونه‌ها نشان دادند که حساسیت نمونه ZnO/CuO سنتز شده به روش کندوپاش نسبت به نمونه‌های تهیه شده به دو روش دیگر بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کندوپاش #تبخیر حرارتی فیزیکی #رسوب گذاری بخار شیمیایی #اکسید روی #اکسید مس #هسته-پوسته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)