پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سجاد رضایی [پدیدآور اصلی]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی و کاربرد داده کاوی در کشف تقلب و ارائه سه روش طبقه بندی در داده کاوی می باشد. در این تحقیق، چارچوب طبقه بندی تقلبات مالی را بیان می کنیم و جایگاه داده کاوی را در این چارچوب مشخص خواهیم کرد. از آنجائیکه موضوع کشف تقلب به روش های طبقه بندی در داده کاوی مربوط می شود، سه روش طبقه بندی در داده کاوی را که، رگرسیون لجستیک، بیزی خام و شبکه بیزی نام دارد مطالعه می کنیم و ارتباط رگرسیون لجستیک و بیزی خام را مورد بررسی قرار می دهیم. برای ارزیابی مدل های بیان شده، معیارهای ارزیابی مدل را بیان کرده و با توجه به یک مجموعه داده، بهترین مدل را انتخاب خواهیم کرد. با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده، نتیجه خواهیم گرفت که مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه بیزی عملکرد یکسانی داشته و بهتر از مدل بیزی خام عمل می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کشف تقلب #داده کاوی #رگرسیون لجستیک #بیزی خام #شبکه بیزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)