پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
داود مزجی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، مرتضی زاهدی[استاد مشاور]
چکیده: بخش عمده ای از مسائل و ناهنجاری های شهرها را می توان به تخلفات کَمّی ساختمانی نسبت داد، مطالعه و بررسی دلایل و انگیزه های تخلف، و کشف ارتباط بین پارامترها و متغیرهای موثر در وقوع تخلف با آن، در هدایت شهرها به سمت توسعه نقش بسزایی خواهد داشت. در این پژوهش کشف الگوی پنهان از بانک اطلاعات ساخت و ساز شهری برای استخراج روابط بین این متغیرها و تخلفات ساختمانی مد نظر قرار گرفته است. چگونگی گردآوری داده ها و ترکیب ساختار آنها از مهمترین و زمانبرترین بخش های پژوهش بشمار آمده و مهمترین اولویت در گردآوری داده ها تلاش برای حفظ ارزش آنها بوده است. در این مسیر مطالعة روشها و رویکردهای سایر پژوهشگران در زمینه کار با داده های ترکیبی ، اهمیت انتخاب و استخراج ویژگی، آماده سازی و پیش پردازش شامل تکنیکهای پاکسازی، یکپارچه سازی، کاهش و تبدیل داده صورت پذیرفته و ضمن ارزیابی الگوریتم K-Means بر داده ها، اهمیت معیارهای شباهت و شاخصهای اعتبار سنجی خوشه ها و نیز مقایسه خروجی با خروجی الگوریتمهای فراابتکاری خودکار PSO و GA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش با در نظر گرفتن صحت انتخاب تعداد خوشه و ارزیابی اثر تعداد ویژگیها در نتیجه، بصورت جداول مقایسه ای و با نمایش شاخص های مرکزی هر ویژگی در هر خوشه سازمان یافته و به صورت ارائه گزاره های منطقی آمده است. در پایان برخی نتایج از جمله ارتباط قیمت منطقه ای املاک، مساحت آنها یا ساخت و ساز در حریم با تخلفات ساختمانی ارائه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#داده کاوی #داده ترکیبی #تخلفات ساختمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)