پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه اسفندیاری [پدیدآور اصلی]، فرهاد معزی پور [استاد راهنما]
چکیده: یادگیری زبان یک پروژه چالش برانگیز است و زبان‌آموزان ممکن است شور و هیجان اولیه خود را در طول این پروژه بلند مدت از دست بدهند. یک روند نگران‌کننده وجود دارد که دانش آموزان ایرانی زبان انگلیسی به دلایل فرض شده‌ای مثل عدم درگیری تحصیلی، موسسات آموزش زبان را ترک میکنند. به همین منظور،هدف این پایان‌نامه بررسی دیدگاه‌های معلمان زبان انگلیسی در ایران درباره بهبود درگیری تحصیلی دانش آموز با شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر درگیری تحصیلی دانش آموز در کلاس‌های زبان انگلیسی است. ده معلم زبان انگلیسی که در مؤسسات خصوصی آموزش زبان مختلف در شهر سبزوار فعال هستند، در این تحقیق شرکت کردند. دراین تحقیق روش نظریه داده بنیاد ساختارگرایانه استفاده شد و مصاحبه ها با استفاده از سؤالات نیمه ساختار یافته صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از چهارچوب چارماز (2008) استفاده شد. نتایج مطالعه دو دسته بندی اصلی را نشان داد: عوامل داخلی و خارجی که درگیری تحصیلی دانش آموزرا تحت تاثیر قرار می دهند. عوامل داخلی شامل پایداری انگیزه، چالش های یادگیری، اهداف یادگیری و ویژگی های شخصیتی بودند، در حالی که عوامل خارجی شامل رفتار معلم، مواد آموزشی، محیط کلاس و عوامل اجتماعی بودند. یافته ها نشان میدهد که بهبود درگیری تحصیلی دانش آموز نیازمند یک رویکرد چند بعدی است که به عوامل داخلی و خارجی بپردازد. رفتار معلمان، مانند استفاده از استراتژی های یادگیری فعال و ارائه ی بازخورد، به منظور تقویت مشارکت دانش آموز حائز اهمیت است. علاوه بر این، محتوای آموزشی، محیط کلاس و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل خارجی حائز اهمیت شناسایى شده‌اند که در درگیری تحصیلی دانش آموزنقش بسزائى بازى مى‌کنند. این مطالعه برداشت هایی از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران در مورد چگونگی بهبود درگیری تحصیلی دانش آموزان در کلاس های زبان انگلیسی را ارائه می دهد و می تواند برای معلمان زبان، برنامه ریزان دروس و سیاست گزاران آموزشی کاربردی باشد تا نتایج یادگیری زبان انگلیسی را بهبود بخشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یادگیری زبان #دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی #درگیری تحصیلی دانش آموز #نظریه داده بنیاد ساختارگرایانه #معلمان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی #دیدگاه‌ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)