پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فاطمه مولوی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده این مطالعه با هدف بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی بر اساس عملکرد آنها در دروس مرتبط با زبان در دبیرستان و همچنین معدل آنها انجام شد. برای انجام این کار، محقق یک نظرسنجی در مقیاس کوچک از 46 دانشجو که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام داد و نمرات آنها را در دروس عربی، انگلیسی و فارسی و همچنین معدل دبیرستان جمع آوری کرد. علاوه بر این، میانگین نمرات آنها در دوره کارشناسی به صورت عملیاتی به عنوان شاخص های پیشرفت تحصیلی آنها در برنامه زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی تعریف شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات دانشجویان در درس زبان انگلیسی با عملکرد آنها در رشته ادبیات انگلیسی و معدل همبستگی معنادار اما ضعیفی دارد. در نمرات عربی و فارسی هم نتیجه همینطور بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عربی #انگلیسی #ادبیات انگلیسی #فارسی #معدل مقطع کارشناسی ارشد #پیشرفت تحصیلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)