پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ابوالفضل مستغیث [پدیدآور اصلی]، فاطمه مظفری[استاد راهنما]، سید علی استوار نامقی[استاد مشاور]
چکیده: از آنجایی که توانایی گفتاری شفاف و با اعتماد به نفس، یک مهارت جذاب و با اهمیت به ویژه برای جوانان است، برای معلمان بسیار مهم است که از تکنیک ها و روشهای سازگارتر با ذهن خلاق آنها، استفاده نمایند. فراگیرانی که در کلاسهای انگلیسی شرکت می کنند، علاوه براینکه میخواهند مهارت گفتاری خود را تقویت کنند، مایلند بجای بازگوکردن یک داستان، روایت خلاقانه خود را از آن داستان بیان کنند. هدف مطالعه حاضر، تعیین چگونگی تاثیرگذاری ارائه خلاقانه داستان بر مهارت گفتاری فراگیران انگلیسی بعنوان زبان خارجی میباشد. به این منظور تعداد شصت فراگیر انگلیسی که همگی حداقل سطح مهارت متوسط انگلیسی را دارا بودند، در دوگروه آزمایش و کنترل در ده جلسه شرکت کردند و ده داستان کاملا مشابه برای آنها ارائه گردید. از شرکت کنندگان در گروه کنترل تنها درخواست شد تا داستان هایی که شنیدند را بازگو نمایند، و قالب داستان را دنبال نمایند. از طرف دیگر، از شرکت کنندگان در گروه آزمایش درخواست شد تا داستان را با استفاده از خلاقیت خود باز گو نمایند و هر طور که مایلند آن را تغییر دهند. پیش آزمون و پس آزمون از دو گروه گرفته شد و با استفاده از آزمون معیار های مهارت گفتاری، نتایج مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج کلی بیانگر این بود که هر دو گروه از نظر مهارت گفتاری رشد کرده اند، اما مقایسه نتایج به دست آمده نشان دهنده تغییرات معنی داری در نمرات گروه آزمایش میباشد. براساس تجزیه و تحلیل داده ها، مهارت گفتاری فراگیرانی که به واسطه خلاقیت خودشان داستان ها را ارائه دادند، تغییرات مثبت قابل ملاحظه میباشد. بوسیله ارائه خلاقانه، فراگیران بسیار واقع نگر، سلیس و منعطف بوده و بدون حفظ کردن داستان را بیان نمودند. نتایج این تحقیق میتواند نقش موثری در تقویت آموزش مهارت گفتاری با در نظر گرفتن نقش تکالیف گفتاری و بهبود ارتباطات داشته باشد. این امر با ارائه تکنیک ها و روش های جدید آموزش مهارت های گفتاری از طریق ارائه خلاقانه داستان مقدور خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مهارت گفتاری #خلاقیت #فراگیران / معلمان انگلیسی بعنوان زبان خارجی #بازگو کردن داستان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)