پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهران منتظری [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: موفقیت در قسمت زبان آزمون ورودی دانشگاه وابسته به پهنا و عمق مهارت های نوشتاری داوطلبان خصوصاً مهارت های واژگان ، گرامر، و درک مطلب می باشد. بهبود و توسعه ی این مهارت ها نیز وابسته به آگاهی زبان آموزان و استفاده ی مناسب آنان از راهبرد ها و استراتژی های یادگیری زبان می باشد. از آنجایی که بیشتراین راهبرد ها وابسته به طرز فکر یا شیوه های ویژه ی دانش آموزان هستند، هدف این تحقیق بررسی راهبردهای استفاده شده توسط دانش آموزان موفق در قسمت زبان انگلیسی آزمون ورودی دانشگاه می باشد. برای تحقق این هدف، 20 داوطلب که درصد بالای 85 را در آزمون ورودی دانشگاه کسب کرده بودند بطور هدفمند نمونه گیری شده و راهبرد های استفاده شده توسط آنان از طریق مصاحبه های کیفی کشف شدند. سپس دیدگاه های داوطلبان بطور واژه به واژه نوشته شده و بطور ریشه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند تا استرتژی ها و راهبردهای حقیقی استفاده شده توسط آنها برای این آزمون حساس کشف شوند. تحلیل ریشه ای دیدگاه های داوطلبان، تکنیک ها و استراتژی های عملی و واقع بینانه ای را آشکار کرد. نتایج این مطالعه ارتباط ویژه ای با تمامی افراد وابسته به آزمون حساس ورودی دانشگاه دارد. آگاهی داوطلبان از این راهبرد های یادگیری، نقش بسیار زیادی در عملکرد آنان در این آزمون و رشته ی تحصیلی آینده آنان دارد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راهبرد های یادگیری زبان #مطالعه ی موردی #آزمون ورودی دانشگاه (کنکور)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)