پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
پوریا نعمت الهی [پدیدآور اصلی]، محمد رستمی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده امروزه با رشد جمعیت در جهان و صنعتی شدن کشورها و تغییر شیوه زندگی بشر و مصرف گرایی بالا، تولید زباله در انواع آن با سرعت زیادی در حال رشد است. که این امر موجب به خطر افتادن محیط زیست و به خطر افتادن بهداشت و سلامت افراد جامعه می شود. بنابراین بیش از هر زمان دیگری توجه به مدیریت پسماند حائز اهمیت می باشد. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت پسماند جامد شهری پایدار مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری چند معیاره تحت اعداد z در کلان شهر مشهد صورت گرفته است و به دنبال آن است با شناسایی این موانع روند مدیریت پسماند جامد شهری پایدار را بهبود ببخشد. در گام اول پس از مطالعه و بررسی ادبیات گذشته و مصاحبه با خبرگان 125 مانع شناسایی شد و این موانع در 7 بخش دسته بندی شدند و با استفاده از روش دلفی فازی 42 مانع از موانع موجود فیلتر شدند. در گام بعد با استفاده از روش سوارا تحت اعداد z به وزن دهی معیار ها پرداخته شد که در این مرحله دسته موانع فرهنگی اجتماعی با وزن 0.3745 بیشترین وزن و دسته موانع منابع انسانی با وزن 0.0326 کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. همچنین در بخش موانع فرعی (عدم همکاری شهروندان) در دسته موانع فرهنگی اجتماعی با وزن 0.3725 و (چارچوب نظارتی ضعیف) در دسته مقررات و چارچوب قانونی نامناسب با وزن 0.3245 و (کمبود سرمایه داخلی) در دسته موانع مالی و افتصادی با وزن 0.3744 و (فقدان رویکرد و سیستم یکپارچه برای مدیریت پسماند جامد) در دسته مشکلات اشتراک اطلاعات و دانش با وزن 0.381 و (رسانه های نامناسب) در دسته موانع فنی با وزن 0.3823 و (نادیده گرفتن یا کم ارزش دانستن عوارض جانبی مداخله) در دسته موانع یا ضعف های عملیاتی با وزن 0.4479 و (پرسنل حجم کاری زیادی دارند) در دسته موانع منابع انسانی با وزن 0.5991 بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مدیریت پسماند جامد پایدار #موانع مدیریت پسماند جامد #دلفی فازی #سوارا #اعداد z
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)