پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مینا نوری ثابت [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، محسن لطفی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پژوهش اثر اهرمی احساسات بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. نمونه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده تعداد 98 شرکت بورس اوراق بهادار انتخاب‌شده، طی سال‌های 1392 تا 1398 به صورت روزانه است. با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Eviews برای طبقه‌بندی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است. بر این اساس از متغیرهای احساسات سرمایه‌گذاران رفتارهای معاملاتی و بازده سهام شرکت‌ها استفاده‌شده است و متغیرهای اندازه شرکت، نسبت قیمت به درآمد و لگاریتم حجم معاملات به‌عنوان متغیرهای کنترلی به‌کاربرده شده‌اند. برای بررسی و آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های رگرسیون چندکی و برابری شیب و روش"تحلیل مؤلفه‌های اصلی" استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که احساسات غیرعادی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام اثری مثبت و معناداری دارد. طبق نظریه مالی رفتاری عوامل روان‌شناختی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آن‌ها نقش مهمی دارد و همچنین گرایش‌های احساس سرمایه‌گذاران می‌تواند باعث تغییر بازدهی سهام شود. ازاین‌روی، رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران بر بازده اثری منفی دارد و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که احساسات غیرعادی و رفتارهای معاملاتی سرمایه‌گذاران دارای اثر اهرمی بر بازده شرکت‌ها است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: احساسات غیرعادی #رفتار معاملاتی #تحلیل مؤلفه‌های اصلی #بازده #شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)