پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علی عالیور [پدیدآور اصلی]، محمدرضا آرمان مهر[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: چکیده امروزه نقش تجارت الکترونیک به عنوان یکی از کلیدی ترین مؤلفه های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی همه کشورهای جهان بسیار حائز اهمیت می باشد و تاثیرگذاری عمیق آن در جامعه و اقتصاد غیر قابل چشم پوشی است. بنابراین با توجه به ماهیت و اهمیت این مسئله در این پژوهش به مدلسازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصاد سنجی می-پردازیم. در این پژوهش سه فرضیه بررسی شد. مطابق فرضیه اول: افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. مطابق فرضیه دوم: با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه‌کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. مطابق فرضیه سوم: افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه‌کنندگان تجارت الکترونیک می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر برای کشور ایران به صورت داده های سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از مدل پویایی سیستم این پژوهش نشان می دهد: تبلیغات و حمایت دولت از زیرساخت های تجارت الکترونیک تاثیر بسزایی در توسعه تجارت الکترونیک دارند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک #اقتصاد دیجیتال #پویایی شناسی سیستم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)