پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه زمانی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده اهمیت مدیریت مالی خانوار در دنیای امروز به طور روز افزونی در حال افزایش است. خانوار ها به طور عمده از 4 سبک مدیریت برای مسائل مالی خود استفاده می کنند. به منظور تبیین و ارائه ی بهترین سبک مدیریت مالی در خانوار ها با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف، این پژوهش در شهرستان شاهرود بر روی خانوارهای شاهرودی، با حجم نمونه ی 370 نفر، محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها پرسش نامه ی طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفت و این پرسش نامه با استفاده از سایت پرسال به صورت پرسش نامه مجازی تنظیم و از طریق فضای مجازی پخش گردید. برای تجزیه و تحیلی داده ها، در بخش آمار توصیفی از نرم افزار های Excel و Spss26 و در بخش آمار استنباطی از Spss26 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ویژگی های جمعیت شناختی مانند میزان رضایت از ازدواج، میزان تحصیلات، سن، سطح درآمد و .. بر نحوه مدیریت مالی خانوار تاثیر میگذارد و برای خانوار هایی با ویژگی های جمعیت شناختی نسبتا مشابه در زوجین، سبک مدیریت مالی همزمان مشترک و برای خانوار های با ویژگی های جمعیت شناختی غیر همسان در زوجین، سبک مدیریت مالی توسط فردی که سواد مالی بالاتری دارد، منجر به موفقیت مالی بیشتر و مشکلات مالی کمتر در زندگی زناشویی می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی (5 تا 7 کلیدواژه): ویژگی های جمعیت شناختی #مدیریت مالی خانوار #تصمیم گیری مالی #رضایت از ازدواج #حساب بانکی مشترک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)