پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرضیه مولایی [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده صنعت برق به دلیل نقش زیربنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی نیروگاه های تولید برق کشور پرداخته می شود . ابتدا، کارایی اقتصادی 108 واحد نیروگاه در ایران (نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی، بخاری، بادی و فتوولتائیک) در سال 1394 مورد ارزیابی قرار می-گیرد. نتایج بدست آمده از آمده از روش DEA نهاده محور دلالت بر آن دارد که از نظر کارایی اقتصادی نسبت به تکنولوژی فرامرزی و گروهی، نیروگاه های گازی رشت، سیکل ترکیبی اصفهان ، تهران، کرمان و قم و نیروگاه بخاری اصفهان و کرمان و همچنین نیروگاه فتوولتائیک رشت کارا محسوب می شوند.در بخش دوم کارایی زیست محیطی 46 واحد نیروگاهی تجدیدناپذیر (نیروگاه-های گازی، سیکل ترکیبی، بخاری) در سال 1394 مورد ارزیابی قرار می گیرد. کارایی زیست محیطی این نیروگاه ها با استفاده از روش DEA نهاده محور با در نظر گرفتن میزان تولید 〖CO〗_2 به عنوان خروجی نامطلوب محاسبه می شود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با استفاده از رویکرد فرامرزی کارایی زیست محیطی نیروگاه های گازی کرمان، رشت و اراک، نیروگاه های سیکل ترکیبی اصفهان و قم و نیروگاه های بخاری اصفهان، تهران، مشهد و کرمان دارای بیشترین کارایی و همچنین نیروگاه های گازی زاهدان، سمنان، بوشهر و اهواز دارای کمترین میزان کارایی می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی:کارایی #نیروگاه های تولید برق #تحلیل پوششی داده ها #ناپارامتریک فرامرزی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)