پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیده مریم حسینی فدکی [پدیدآور اصلی]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، محسن لطفی[استاد مشاور]
چکیده: هدف این پژوهش تحلیل توان پیش بینی کنندگی عملکرد مالی مبتنی بر تحلیل مؤلفه‌های اصلی از شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری مورد استفاده شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 است. و همچنین برای بدست آوردن مؤلفه‌های اصلی از متغیرهای بنیادی شامل بازده دارایی، بازدهی سرمایه، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، گردش مجموع دارایی ها، نبست آنی، نسبت بدهی، نسبت جاری، هزینه مالی به سود خالص، هزینه مالی به سود خالص، گردش دارایی ثابت، هزینه مالی به سود عملیاتی، بازده دارایی های ثابت، حاشیه سود ناخالص، نسبت پوشش سود، نسبت نقدینگی، نسبت بار مالی وام، دوره مواد و موجودی، سنجش میزان سود وام، دوره وصول مطالبات، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان، نسبت پوشش بدهی، نسبت جریان نقدی استفاده شده و برآورد مؤلفه‌های اصلی با نرم افزارهای Eviews و Spss انجام شده است. برای پیش بینی عملکرد مالی مبتنی بر تحلیل مؤلفه های اصلی با توجه به نتایج بدست آمده از پنج مؤلفه اصلی چهار مؤلفه اصلی آن تأثیر معناداری بر بازده دارد. برمبنای نتایج آزمون رگرسیون لجستیک مؤلفه‌های اصلی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال بازده بالا دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازده #سرمایه گذاری #لجستیک #چندک #روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)