پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حسین توکلیان [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت انگیزش در بهره وری و پیشبرد برنامه های منابع انسانی و ایجاد رضایت شغلی در کارکنان در این پژوهش به بررسی ساختار انگیزش پژوهشگاه صنعت نفت تهران پرداخته ایم. با بررسی روندها و شرایط موجود در پژوهشگاه، سه عامل مهارت، پاداش و تبعیض به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انگیزش، انتخاب شدند. با استفاده از سه عامل ذکر شده، مدلی برای بررسی پیشنهاد گردید. سپس با بومی سازی پرسشنامه های استاندارد انگیزش و با بهره گیری از نظرات اساتید، پرسشنامه ای برای این پژوهش با کمترین خطا طراحی گردید. روایی و پایایی این پرسشنامه نشان از کیفیت مطلوب آن دارد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های همبستگی و رگرسیون تحلیل شده اند. برای رتبه بندی متغیرها نیز از الگوریتم پیچیده ی جنگل های تصادفی استفاده شد که این کار نیز به نحوی نوآوری در پژوهش محسوب می شود. در نهایت نتایج با تئوری های انگیزش مقایسه شده است تا صحت نتایج حاصل شده به درستی بررسی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مهارت فنی #پاداش #تبعیض #انگیزه شغلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)